Karta informacyjna 488/2019

  • Nr karty/rok 488/2019
  • Rodzaj dokumentu Program ochrony środowiska przed hałasem
  • Temat dokumentu Ochrona przed hałasem
  • Nazwa dokumentu Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wraz z uzasadnieniem wynikającym z art. 42 pkt 2 i podsumowaniem wynikającym z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.).
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Ochrona przed hałasem
  • Obszar, którego dokument dotyczy Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.721.1.2018
  • Dokument wytworzył Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 24.06.2019
  • Dokument zatwierdził Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 24.06.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pokój 215, Tel. 566215874
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/program-ochrony-srodowiska-przed-halasem-dla-drog-krajowych-o-ruchupowyzej- 3-000-000-pojazdow-rocznie-na-terenie-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-uchwalony-przez-sejmikwojewodztwa- kujawsko-pomorskie/
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 310/2019, 373/2019, 374/2019, 375/2019
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.07.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian