Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

 

  • Wydział Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
  • Termin załatwienia Beneficjent ubiegający się o otrzymanie pomocy finansowej ze środków PFRON składa wniosek na właściwym formularzu wraz z wymaganym kompletem załączników w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. Samorząd Województwa w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o występujących uchybieniach. Nie usunięcie uchybień w terminie 30 dni powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Kompletny wniosek rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia w którym Zarząd Województwa w formie uchwały dokona podziału środków finansowych PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa na poszczególne zadania realizowane w danym roku. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku sporządzane jest uzasadnienie.
  • Osoba kontaktowa Maria Dreszer nr tel. 56 656 10 32, 602 766 062, Krzysztof Przewoźny nr tel. 514 456 520
  • Miejsce załatwienia Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:
   Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
   87-100 Toruń lub złożyć osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: ul. M. Skłodowskiej - Curie 73,
   87-100 Toruń, biuro podawcze – parter
   lub Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Punkt Informacyjno-Podawczy – parter
  • Telefon kontaktowy Maria Dreszer nr tel. 56 656 10 32, 602 766 062, Krzysztof Przewoźny nr tel. 514 456 520
  • Miejsce odbioru Nie dotyczy
  • Wymagane dokumenty Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 937) oraz formularz wniosku.

   1) Wytyczne dla Wnioskodawców w zakresie przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących Rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
   2) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de mini mis
   3) Wniosek o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących Rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

   Powyższe dokumenty dostępne są pod adresem:
   http://niepelnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl/41/tryb-skladania-wnioskow-2-3
  • Opłaty Brak opłat
  • Tryb odwoławczy Złożenie wniosku stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej. W tym trybie nie jest przewidziane odwołanie.
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna

   ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.);

   rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 937);

   uchwała Nr 13/385/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów zawieranych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian