Karta informacyjna 572/2018

  • Nr karty/rok 572/2018
  • Rodzaj dokumentu Opinia do dokumentu dotyczącego zagospodarowania przestrzennego województwa oraz prognozy oddziaływania na środowisko
  • Temat dokumentu Inne – Opinia do dokumentu dotyczącego zagospodarowania przestrzennego województwa oraz prognozy oddziaływania na środowisko
  • Nazwa dokumentu Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Opinia do projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  • Obszar, którego dokument dotyczy województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy WOO.410.170.2018.KB
  • Dokument wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
  • Data dokumentu 14.05.2018
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku ul. Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B 87-800 Włocławek tel. 54 231 55 18
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 567/2018, 568/2018, 569/2018, 570/2018, 571/2018, 573/2018
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.07.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Nie dotyczy
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian