Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, Plac Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, na czas określony – 5 lat

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy stanowi załącznik do uchwały Nr 16/525/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r.

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:-
  • Wydział:Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, Plac Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
  • Miejsce pracyKujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, Plac Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
  • StanowiskoDyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2016-04-20
  • Termin składania dokumentów2016-05-23
  • Sposób składania dokumentówOfertę w zamkniętej kopercie z podanym na kopercie imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata (w tym adresem mailowym i telefonem) oraz z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy”, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1) posiada obywatelstwo polskie;
   2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
   3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   4) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
   5) posiada dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
   6) posiada wykształcenie wyższe, z uzyskanym dyplomem magistra;
   7) posiada minimum pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze kultury, w tym minimum dwuletnie na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1) znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury;
   2) doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzkim;
   3) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Centrum;
   4) umiejętności organizacyjno-menadżerskie;
   5) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZ warunkami organizacyjno–finansowymi Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy kandydaci mogą zapoznać się w siedzibie Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń, tel. 883 353 692, po uprzednim umówieniu telefonicznym. Udostępnione zostaną następujące dokumenty: statut i regulamin organizacyjny instytucji, sprawozdania finansowe, merytoryczne oraz bilans za rok za 2014, sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2015 r. oraz plan finansowy na rok 2016.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyBrak
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Informacje

Rejestr zmian