Konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67, Toruń

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy                         ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67, Toruń

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:5/SE/2017
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Wydział:Wydział Zdrowia
  • Miejsce pracy1 etat
  • Stanowiskodyrektor
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2017-05-19
  • Termin składania dokumentów2017-06-02
  • Sposób składania dokumentówKandydat zgłaszający się do konkursu winien przedstawić: 1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; 2) dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu; 3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej; 4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, dokumenty te powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; 5) koncepcję pracy na stanowisku objętym konkursem; 6) zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu; 7) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec kandydata zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska; 8) oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata, w tym adresem e-mail oraz nr telefonu należy przesłać, w ciągu 14 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, na adres: Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń lub złożyć w tym samym terminie na ww. adres w biurze podawczo-kancelaryjnym. Na kopercie kandydat umieszcza adnotację: „Nie otwierać” oraz dopisek: „Konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu”. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 56 652-18-68. Rozmowy kwalifikacyjnej odbędą się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, w drugiej połowie czerwca, o czym kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu można uzyskać w godzinach pracy: 1) administracji Ośrodka, ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67, Toruń; 2) Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Fundusz Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń.
  • Miejsce składania dokumentówDepartament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneDo konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) i ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184), tj.:
   1) posiada wykształcenie wyższe - jest lekarzem specjalistą w dziedzinie medycyny pracy lub medycyny przemysłowej;
   2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika;
   3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
   4) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowebrak
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy-
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatówbrak
  • Uzasadnienie wyborubrak
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Informacje

Rejestr zmian