Konsultacje projektu Strategii 2030

Szanowni Państwo,

w dniu 3 września 2020 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+. Pomimo trudnego czasu, w jakim przyszło nam prowadzić ten proces udało się zorganizować konferencję inaugurującą konsultacje oraz 13 spotkań mających charakter debat na temat kształtu najważniejszego w regionie dokumentu, jakim jest strategia. W toku konsultacji otrzymaliśmy ponad 700 uwag, wniosków i opinii przesłanych do Urzędu pisemnie, które zostały bardzo szczegółowo przeanalizowane. Bardzo dziękujemy za ich przekazanie oraz duże zaangażowanie w cały proces konsultacji społecznych.

Zapraszamy do zapoznania się ze Sprawozdaniem z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+ (wraz z załącznikami) –poniżej .


Szanowni Państwo!

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza

do udziału w konsultacjach społecznych

projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku

– Strategia Przyspieszenia 2030+

Z projektem dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w Departamencie Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego (pokój 347), Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,  na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl (w zakładce: Rozwój regionalny/Planowanie strategiczne
i przestrzenne/Konsultacje projektu Strategii 2030) oraz poniżej.

Uwagi, wnioski i opinie można składać na poniższym formularzu w terminie do dnia 3 września 2020 r.

Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres: strategia[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl lub Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń. Uwagi można również zgłaszać ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego  (pokój 347), Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach wszystkich zainteresowanych, w szczególności:

  • mieszkańców województwa
  • jednostki samorządu terytorialnego
  • partnerów społecznych i gospodarczych, w tym: organizacje pracodawców i organizacje związkowe, samorząd gospodarczy i zawodowy, izby gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego
  • radnych województwa
  • członków Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu
  • administrację rządową, szczególnie Wojewodę
  • inne województwa
  • szkoły wyższe i jednostki naukowo-badawcze
  • podmioty nie wymienione wyżej, wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji społecznych projektu Strategii (w tym miejsce i tematy spotkań oraz konferencji) będą dostępne na stronie: www.kujawsko-pomorskie.pl (w zakładce: Rozwój regionalny/Planowanie strategiczne i przestrzenne/Konsultacje projektu Strategii 2030).

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian