Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”

Szanowni Państwo

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 10 kwietnia 2019 r. Uchwałą Nr 14/550/19 skierował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” do konsultacji. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania uwag są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” jest realizowany w trybie pozakonkursowym przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 10.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt przewiduje coroczne przyznawanie i wypłatę stypendium aż do roku szkolnego 2022/2023. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych. Łączna kwota środków przeznaczonych na stypendia w projekcie „Prymusi Zawodu Kujaw i  Pomorza” wynosi 6.803.000 zł.

Oczekujemy na Państwa uwagi od 11 do 18 maja 2018 r. (obowiązuje data wpływu formularza do Urzędu). Uwagi należy przesyłać z wykorzystaniem formularza konsultacji pod adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kultury i Edukacji
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji

Do pobrania:

  • Treść uchwały
  • Projekt  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”
  • Wykaz przykładowych dziedzin nauki wpisujących się w zakres inteligentnych specjalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Formularz konsultacji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian