Księgowy

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: księgowy.

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:3/2018
  • Nazwa jednostki zlecającej:Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyKujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy 85-485 Bydgoszcz, ul. Rajska 1
  • Stanowiskoksięgowy
  • Wymiar etatu1/2 etatu
  • Ilość etatów1/2 etatu
  • Data ogłoszenia2018-10-31
  • Termin składania dokumentów2018-11-13
  • Sposób składania dokumentówOsobiście lub przesłać pocztą z adnotacją: „Dotyczy naboru na stanowisko księgowy”
  • Miejsce składania dokumentówKujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy, 85-485 Bydgoszcz, ul. Rajska 1, w sekretariacie szkoły
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) posiadanie obywatelstwa polskiego;
   b) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
   c) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
   d) niekaralność (dotyczy: nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe);
   e) wykształcenie co najmniej średnie kierunkowe;
   f) sumienność, bezstronność, uczciwość, rzetelność, nieposzlakowana opinia;
   g) umiejętność biegłej obsługi komputera (w szczególności w zakresie aplikacji MS Office);
   h) wysoka kultura osobista.

  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) umiejętność organizacji pracy w zespole, kreatywność, zdolność do samodzielnej pracy;
   b) znajomość obsługi pakietu programów VULCAN w tym m.in. Płace Optivum, PŁATNIK,
   GUS, SIO;
   c) znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych, znajomość
   przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych;
   d) znajomość przepisów ZUS;
   e) gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) naliczanie płac,
   b) współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym,
   c) sprawozdania, statystyki resortowe dotyczące wynagrodzeń,
   d) sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian