MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ANALIZ W WYDZIALE ANALIZ I ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI W DEPARTAMENCIE KONTROLI WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH – 26/2020

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:26/2020
  • Wydział:Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
  • Miejsce pracya) praca biurowa przy komputerze w budynku przy Placu Teatralnym 2, b) godziny pracy: rozpoczęcie pracy w godzinach 7.00 – 8.00 , zakończenie: w poniedziałki, środy, czwartki w godzinach 15.00 – 16.00, we wtorki w godzinach – 16.30 – 17.30 , w piątki w godzinach – 13.30 – 14.30
  • StanowiskoDO SPRAW ANALIZ W WYDZIALE ANALIZ I ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI W DEPARTAMENCIE KONTROLI WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-08-04
  • Termin składania dokumentów2020-08-14
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 26/2020”
  • Miejsce składania dokumentówPunkt Informacyjno – Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
   b) co najmniej roczny staż pracy zawodowej w urzędzie administracji publicznej,
   c) doświadczenie w zakresie realizacji, projektów współfinansowanych z funduszy europejskich,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) dobra znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020,
   c) prawo jazdy kat. B,
   d) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   e) umiejętność przygotowania i analizy danych,
   f) doświadczenie w przygotowaniu analiz i sprawozdań,
   g) doświadczenie w przygotowaniu analiz i sprawozdań,
   h) odpowiedzialność, zdolność planowania i samodzielnej pracy, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, otwartość na nowe zadania, własna inicjatywa w pracy, gotowość uczenia się i aktualizacji wiedzy, komunikatywność, analityczne podejście do problemów.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) weryfikacja i analiza sprawozdań dot. zachowania trwałości,
   b) sporządzanie planów kontroli projektów na poszczególne lata obrachunkowe i ich aktualizacji,
   c) bieżąca analiza procedur Departamentu Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich oraz sporządzanie i przedkładanie ich zmian do Departamentu Funduszy Europejskich,
   d) typowanie/wybór projektów do kontroli w miejscu ich realizacji,
   e) przeprowadzanie przeglądu założeń metodyk doboru próby projektów do kontroli,
   f) przygotowywanie pism i dokumentów proceduralnych,
   g) monitorowanie osiągnięcia wskaźników rezultatu oraz wykonania zaleceń pokontrolnych,
   h) zbieranie i przygotowywanie danych w zakresie sprawozdawczym, sporządzanie
   i przekazywanie półrocznych/rocznych sprawozdań dot. realizacji projektów oraz informacji
   o nieprawidłowościach do właściwego departamentu,
   i) tworzenie raportów, statystyk,
   j) przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli,
   k) uczestniczenie w pracach zespołów kontrolnych,
   l) prowadzenie szkoleń dla wnioskodawców.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- Monika Kamińska, zamieszkała w Brzeźnie.
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw analiz w Wydziale Analiz i Zachowania Trwałości w Departamencie Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian