MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ŁADU PRZESTRZENNEGO I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU W DEPARTAMENCIE ROZWOJU REGIONALNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 38/2018

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:38/2018
  • Wydział:Departament Rozwoju Regionalnego
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy Placu Teatralnym 2, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30 - 17.00, piątek – 7.30 - 14.00
  • StanowiskoWOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ŁADU PRZESTRZENNEGO I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-06-14
  • Termin składania dokumentów2018-06-25
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 38/2018”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia z zakresu architektury krajobrazu, urbanistyki lub planowania przestrzennego,
   b) co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej w instytucji publicznej zajmującej się ochroną środowiska i kształtowaniem krajobrazu,
   c) doświadczenie w realizacji zadań na rzecz rozwoju regionalnego/lokalnego,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) dobra znajomość województwa kujawsko-pomorskiego,
   c) wiedza z zakresu procesu planowania i zagospodarowania przestrzennego, zasad kształtowania ładu przestrzennego, problematyki audytu krajobrazowego, prowadzenia polityki rozwoju na poziomie regionalnym,
   d) umiejętność opracowania analiz, redagowania pism urzędowych,
   e) bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
   f) samodzielność, odpowiedzialność, analityczne podejście do problemów, umiejętność pracy pod presją czasu.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) udział w kreowaniu polityki przestrzennej województwa,
   b) realizacja zadań dotyczących gospodarowania przestrzenią,
   c) inicjowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w zakresie planowania przestrzennego, ochrony walorów przyrodniczych w odniesieniu do kształtowania przestrzeni publicznych,
   d) współudział w kształtowaniu struktury funkcjonalno-przestrzennej regionu,
   e) kształtowanie i wdrażanie idei rozwoju zintegrowanego,
   f) udział w pracach związanych z realizacją strategii rozwoju województwa,
   g) opiniowanie dokumentów programowych i analiz poziomu krajowego, regionalnego, lokalnego,
   h) współpraca ze środowiskami samorządowymi oraz partnerami społeczno-gospodarczymi w zakresie ochrony kształtowania walorów środowiskowych w układzie terytorialnym.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- p. Ksenia Żółtowska-Gimińska, zamieszkała w Toruniu
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw ładu przestrzennego i kształtowania krajobrazu w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian