MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ORGANIZACJI NABORÓW I UMÓW W BIURZE DO SPRAW ORGANIZACJI NABORÓW I UMÓW EFRR W WYDZIALE WDRAŻANIA PROJEKTÓW EFRR W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – 36/2019

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:36/2019
  • Wydział:WYDZIAŁ WDRAŻANIA PROJEKTÓW EFRR
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Plac Teatralny 2, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoDO SPRAW ORGANIZACJI NABORÓW I UMÓW W BIURZE DO SPRAW ORGANIZACJI NABORÓW I UMÓW EFRR
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-06-21
  • Termin składania dokumentów2019-07-01
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 36/2019 ”
  • Miejsce składania dokumentóww Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia,
   b) doświadczenie na stanowisku związanym funduszami europejskimi,
   c) doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) wiedza z zakresu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
   c) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
   d) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   e) analityczne podejście do problemów, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, sumienność, skrupulatność, zorientowanie na cel.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) współpraca z Departamentem Funduszy Europejskich przy tworzeniu kryteriów oceny projektów;
   b) współpraca przy tworzeniu harmonogramu ogłaszania konkursów w ramach programu,
   c) udział w opiniowaniu wzorów dokumentów oraz wytycznych stanowiących system wdrażania RPO;
   d) przygotowywanie oraz kompletowanie dokumentacji konkursowej w tym: uchwały o ogłoszeniu konkursu, ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektu, regulaminu konkursu/ trybu składania wniosków o dofinansowanie projektu, generatora wniosków, karty oceny formalnej, karty oceny merytorycznej i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego ogłoszenia konkursu zgodnie z obowiązującą procedurą;
   e) przygotowanie i publikowanie dokumentacji konkursowej związanej z prowadzonymi naborami wniosków zgodnie z obowiązującą procedurą między innymi na stronach internetowych;
   f) organizacja naboru propozycji projektów do dofinansowania w ramach RPO;
   g) przygotowanie i prowadzenie naboru na ekspertów, przygotowywanie umów z ekspertami, prowadzenie bazy ekspertów, dokonywanie rozliczeń pracy ekspertów w ramach RPO 2014-2020;
   h) przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektu z EFRR, dokonywanie oceny formalnej, oceny w zakresie spełniania wymogów formalnych oraz oceny dostępowej projektów składanych w odpowiedzi na konkurs oraz projektów kluczowych, zgodnie z zapisami RPO, uszczegółowieniem programu i innymi wiążącymi dokumentami w zakresie kryteriów formalnych oraz dostępowych,
   i) rejestracja projektów z pozytywnym wynikiem oceny formalnej/dostępowej w systemie informatycznym SL 2014 oraz ich przekazywanie do następnego etapu oceny - do Wydziału Wyboru Projektów EFRR;
   j) wykrywanie nieprawidłowości, sporządzanie i przekazywanie informacji o wykrytych nieprawidłowościach w zakresie zadań biura;
   k) informowanie organów ścigania, Dyrektora Departamentu, Naczelnika Wydziału, Kierownika Biura o czynach i zachowaniach korupcyjnych oraz o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Beneficjentów w związku z realizacją projektu w zakresie zadań biura;
   i) sporządzanie pism do rzecznika dyscypliny finansów publicznych, związanych ze stwierdzonymi naruszeniami ustawy Prawo zamówień publicznych a także z sytuacjami, w których występują przesłanki z art. 13 ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych;
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- Patrycja Gołota, zamieszkała w Karbowie.
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw organizacji naborów i umów w Biurze do spraw Organizacji Naborów i Umów EFRR w Wydziale Wdrażania Projektów EFRR w Departamencie Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian