MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ORGANIZACJI PRACY W DEPARTAMENCIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PLAC TEATRALNY 2, 87-100 TORUŃ Oferta nr 45/2021 z dnia 15 października 2021 r.

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:45/2021
  • Wydział:brak
  • Miejsce pracyUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Wały gen.W. Sikorskiego 15
  • StanowiskoORGANIZACJI PRACY
  • Wymiar etatu1/1
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2021-10-15
  • Termin składania dokumentów2021-10-25
  • Sposób składania dokumentówW ZAMKNIĘTYCH KOPERTACH Z DOPISKIEM "OFERTA PRACY NR 45/2021"
  • Miejsce składania dokumentóww Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe,
   b) co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej, w tym co najmniej roczny staż pracy w urzędzie administracji publicznej,
   c) co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy,
   d) doświadczenie na stanowisku pracy związanym z obsługą elektronicznego systemu obiegu dokumentacji,
   e) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   f) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
   c) znajomość Instrukcji Kancelaryjnej,
   d) prawo jazdy kat. B,
   e) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, w szczególności Excel),
   f) odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, dokładność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) prowadzenie spraw organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Departamentu,
   b) prowadzenie rejestrów skarg i wniosków, uchwał Zarządu Województwa, uchwał Sejmiku Województwa, zarządzeń i decyzji Marszałka Województwa, wydanych upoważnień
   i pełnomocnictw,
   c) przygotowywanie sprawozdań z realizacji uchwał, skarg i wniosków,
   d) przygotowywanie zbiorczych zestawień planów kontroli i sprawozdań z przeprowadzonych kontroli,
   e) przedstawianie wniosków w celu zmiany Regulaminu Organizacyjnego oraz Regulaminu Wewnętrznego Departamentu w celu dostosowania organizacji pracy do nowych przepisów prawnych,
   f) prowadzenie obsługi asystenckiej Dyrektorów Departamentu,
   g) obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów,
   h) rejestracja korespondencji,
   i) dystrybucja korespondencji do adresów, na podstawie dekretacji,
   j) nadzór nad dokumentami przedkładanymi do podpisu, w tym adiustacja językowa i stylistyczna,
   k) prowadzenie terminarza spotkań,
   l) wsparcie w obsłudze systemu e-PUAP.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian