MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW REALIZACJI E-PROJEKTÓW W DEPARTAMENCIE CYFRYZACJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 65/2018

Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas trwania projektu, tj. do 30.09.2020 r.

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:65/2018
  • Wydział:Departament Cyfryzacji
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Włocławska 167 w Toruniu, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoDO SPRAW REALIZACJI E-PROJEKTÓW W DEPARTAMENCIE CYFRYZACJI
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-10-12
  • Termin składania dokumentów2018-10-22
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 65/2018”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia na kierunku informatyka,
   b) co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej,
   c) co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w instytucjach zajmujących się wdrażaniem funduszy strukturalnych lub instytucjach, które były Beneficjentami pomocy w ramach projektów współfinansowanych z EFRR,
   d) doświadczenie w pracy przy projektach informatycznych realizowanych w ramach funduszy strukturalnych,
   e) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   f) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) wiedza i doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
   c) znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
   d) dobra znajomość pakietu MS Office,
   e) dokładność, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, skrupulatność, systematyczność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) nadzorowanie zgodności realizacji przedmiotów umów z zakresem rzeczowym realizowanych przez Departament Cyfryzacji e-projektów oraz dokumentowanie przebiegu projektów,
   b) przygotowanie i bieżąca aktualizacja harmonogramów realizacji poszczególnych postępowań przetargowych w ramach realizowanych e-projektów,
   c) przygotowywanie i bieżąca aktualizacja harmonogramów przygotowania i przedkładania wniosków o płatność w ramach e-projektów w powiązaniu z harmonogramem postępowań przetargowych i realizacji umów zawartych z dostawcami usług/towarów lub wykonawcami robót w ramach projektów,
   d) przygotowanie i prezentowanie sprawozdań z realizacji powyższych harmonogramów na posiedzeniach Zespołu ds. monitorowania projektów oraz na posiedzeniach Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
   e) współpraca z partnerami e-projektów,
   f) przygotowywanie propozycji zmian do zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- p. Alicja Wójcik, zamieszkała w Toruniu.
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw realizacji e-projektów w Departamencie Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian