MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW SPRAWOZDAWCZOŚCI W BIURZE MONITORINGU I SPRAWOZDAWCZOŚCI RPO W DEPARTAMENCIE ROZWOJU REGIONALNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 37/2018

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:37/2018
  • Wydział:Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO w Departamencie Rozwoju Regionalnego
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy Placu Teatralnym 2, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30 - 17.00, piątek – 7.30 - 14.00
  • StanowiskoWOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW SPRAWOZDAWCZOŚCI W BIURZE MONITORINGU I SPRAWOZDAWCZOŚCI RPO
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-06-14
  • Termin składania dokumentów2018-06-25
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 37/2018”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
   b) co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej na stanowisku związanym z funduszami europejskimi, w tym na stanowisku związanym ze sprawozdawczością w ramach funduszy europejskich,
   c) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   d) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office i innych programów pomocowych przy prowadzeniu statystyk i analiz),
   c) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa, w tym w szczególności prawa unijnego w zakresie funduszy strukturalnych,
   d) samodzielność, odpowiedzialność, analityczne podejście do problemów, umiejętność pracy pod presją czasu.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) sporządzanie informacji kwartalnych, sprawozdań rocznych i końcowych z realizacji RPO i przekazywanie ich do Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, do Komisji Europejskiej po akceptacji Komitetu Monitorującego RPO 2014-2020,
   b) przygotowywanie raportów i prowadzenie kontroli krzyżowych z innymi Programami współfinansowanymi ze środków UE,
   c) monitorowanie udzielonego wsparcia, wypłacanych środków w podziale na osie, priorytety inwestycyjne, kategorie interwencji, obszary wsparcia, typy beneficjentów,
   d) monitorowanie szacowanych osiągnięć wartości wskaźników na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie/wydanych decyzji,
   e) monitorowanie osiągniętych wartości wskaźników na podstawie wniosków o płatność pośrednią/końcową,
   f) monitorowanie wskaźników rezultatu strategicznego z RPO WK-P 2014-2020 i przekazywanie danych do GUS,
   g) monitorowanie wskaźników rezultatu długoterminowego EFS z RPO WK-P 2014-2020,
   h) sporządzanie bieżących zestawień w zakresie realizacji wskaźników finansowych i rzeczowych w różnych podziałach jako informacji zarządczej – sprawne zarządzanie Programem.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian