MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE DO SPRAW ORGANIZACJI NABORÓW I UMÓW EFRR W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – 4/2020

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:4/2020
  • Wydział:DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Plac Teatralny 2, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoDO SPRAW ORGANIZACJI NABORÓW I UMÓW EFRR
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-01-28
  • Termin składania dokumentów2020-02-07
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 4/2020 ”
  • Miejsce składania dokumentówPunkt Informacyjno – Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe,
   b) co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej, w tym co najmniej roczny staż pracy w urzędzie administracji publicznej,
   c) doświadczenie w pracy związanej z funduszami europejskimi,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) wiedza z zakresu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
   c) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
   d) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   e) odpowiedzialność, zdolność planowania i samodzielnej pracy, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, otwartość na nowe zadania, własna inicjatywa w pracy, gotowość uczenia się i aktualizacji wiedzy, komunikatywność, analityczne podejście do problemów.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) współpraca przy tworzeniu harmonogramu ogłaszania konkursów w ramach programu,
   b) przygotowanie i publikowanie dokumentacji konkursowej związanej z prowadzonymi naborami wniosków zgodnie z obowiązującą procedurą między innymi na stronach internetowych;
   c) przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektu z EFRR, dokonywanie oceny formalnej, oceny w zakresie spełniania wymogów formalnych oraz oceny dostępowej projektów składanych
   w odpowiedzi na konkurs oraz projektów kluczowych, zgodnie z zapisami RPO, uszczegółowieniem programu i innymi wiążącymi dokumentami w zakresie kryteriów formalnych oraz dostępowych, a następnie przekazywanie ich, do Wydziału Wyboru Projektów EFRR;
   d) wykrywanie nieprawidłowości, sporządzanie i przekazywanie informacji o wykrytych nieprawidłowościach w zakresie zadań biura;
   e) informowanie organów ścigania, Dyrektora Departamentu, Naczelnika Wydziału, Kierownika Biura o czynach i zachowaniach korupcyjnych oraz o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Beneficjentów w związku z realizacją projektu w zakresie zadań biura;
   f) sporządzanie pism do rzecznika dyscypliny finansów publicznych, związanych ze stwierdzonymi naruszeniami ustawy Pzp a także z sytuacjami, w których występują przesłanki
   z art. 13 ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych;
   g) nadzór i ustanawianie poprawnego zabezpieczenia przez beneficjentów umożliwiającego prawidłową realizację umów o dofinansowanie projektów;
   h) sporządzanie umów o dofinansowanie projektów/porozumień oraz uchwał przyznających dofinansowanie na realizację projektu własnego;
   i) weryfikacja poprawności złożonych załączników niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu;
   j) aktualizacja statusu umów o dofinansowanie w systemie informatycznym SL (SL 2014-2020);
   k) przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- Karolina Deręgowska, zamieszkała w Czarnym Błocie.
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy w Biurze do spraw Organizacji Naborów i Umów EFRR w Departamencie Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian