Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016, poz. 902 z późn. zm.) Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu ul. Św. Jana 1/3, 87 -100 Toruń ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. ekonomicznych i kadrowych w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:54/2018
  • Nazwa jednostki zlecającej:Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
  • Wydział:--
  • Miejsce pracyMedyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu ul. Św. Jana 1/3, 87 -100 Toruń
  • StanowiskoStanowisko urzędnicze specjalista ds. ekonomicznych i kadrowych
  • Wymiar etatu1 etat
  • Ilość etatówJeden etat
  • Data ogłoszenia2018-08-09
  • Termin składania dokumentów2018-08-23
  • Sposób składania dokumentówOfertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, ul. Św. Jana 1/3, 87 – 100 Toruń, pokój 29 (pierwsze piętro) lub przesłać na adres: Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, ul. Św. Jana 1/3, 87 – 100 Toruń, w zamkniętej kopercie z dopiskiem : “Nabór na stanowisko urzędnicze: specjalisty ds. ekonomicznych i kadrowych w Medczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowegoi Ustawicznego w Toruniu”, w terminie do 23.08.2018 r. do godz. 14 00.
  • Miejsce składania dokumentówW sekretariacie Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, ul. Św. Jana 1/3, 87 – 100 Toruń, pokój 29 (pierwsze piętro)
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1) obywatelstwo polskie;
   2) wykształcenie co najmniej średnie;
   3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
   4) minimum rok doświadczenia na stanowisku pracownika biurowo-administracyjnego;
   5) dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych oraz oprogramowania MS Office
   w szczególności programów WORD i Excel;
   6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
   7) nieposzlakowana opinia.


  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1) znajomość przepisów prawa oświatowego, Karty Nauczyciela, Kodeku pracy;
   2) bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i programów niezbędnych do obsługi kadr w tym: obsługa programów Vulcan- Kadry, Vulcan-Kasa;
   3) umiejętność współpracy w zespole;
   4) umiejętność analitycznego myślenia, selekcji informacji;
   5) obowiązkowość, odpowiedzialność, rzetelność, zaangażowanie i dyspozycyjność;
   6) umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich, komunikatywność, samodzielność
   w działaniu, odporność na stres, zdolności negocjacyjne.

  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1) przygotowywanie umów o pracę: nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu, pracowników administracji i obsługi;
   2) przygotowywanie aneksów do umów o pracę oraz świadectw pracy;
   3) prowadzenie akt osobowych pracowników Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
   4) przygotowywanie dokumentacji dla pracowników związaną z przejściem na emeryturę/rentę niezbędną do przedłożenia w ZUS;
   5) prowadzenie kasy Centrum, w tym przyjmowanie wpłat, dokonywanie wypłat gotówkowych oraz wpłat do banku;
   6) prowadzenie dokumentacji KP, KW i terminowe sporządzanie raportów kasowych;
   7) prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania – czeki gotówkowe;
   8) prowadzenie spraw i dokumentacji dotyczącej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
   9) prowadzenie rejestrów: zwolnień lekarskich; pracowniczych szkoleń BHP; wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników;
   10) prowadzenie spraw dotyczących wystawiania legitymacji służbowych dla nauczycieli;
   11) systematyczne śledzenie przepisów z zakresu prawa pracy oraz prawa oświatowego;
   12) współpraca z głównym księgowym oraz ze starszym specjalistą ds. płac.

  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyBrak
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian