Nabór na wolne stanowisko – starszy księgowy

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy ogłasza nabór na wolne stanowisko –  starszy księgowy

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:-
  • Nazwa jednostki zlecającej:Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyKujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy, ul. Akademicka 3
  • Stanowiskostarszy księgowy
  • Wymiar etatu1 etat
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2019-09-17
  • Termin składania dokumentów2019-10-04
  • Sposób składania dokumentówWymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście lub wysłać na adres Ośrodka z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne stanowisko starszy księgowy”
  • Miejsce składania dokumentówKadry Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. gen. Stanisława Maczka, 85-796 Bydgoszczy, ul. Akademicka 3
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. obywatelstwo polskie;
   2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
   3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   4. wykształcenie co najmniej średnie (preferowane wyższe) ekonomiczne oraz minimum 2 lata stażu pracy w księgowości budżetowej;
   5. znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, oraz ustawy ordynacja podatkowa;
   6. biegła znajomość obsługi komputera, pakietów biurowych, programów księgowych.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. znajomość programów: Księgowość Optivum (Vulcan) i SJO BeSTia;
   2. umiejętność pracy w zespole;
   3. umiejętność samodzielnej analizy i oceny danych;
   4. komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania
   z przepisów prawa.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. prowadzenie operacji kasowych, wypisywanie pokwitowań z kwitariuszy, sporządzanie przyjętych wpłat na KP;
   2. sporządzanie raportów kasowych, w okresach nie wykraczających poza okres sprawozdawczy;
   3. dokonywanie wypłat dowodów księgowych zatwierdzonych do wypłaty (faktur, rachunków, list płatniczych, delegacji, zaliczek itp.);
   4. podejmowanie środków pieniężnych z rachunków bankowych, bezpieczne przetransportowanie tych środków i ich zabezpieczenie i przechowywanie;
   5. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowana w zakresie czeków gotówkowych i kwitariuszy przychodowych;
   6. prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia dzieci, pracowników i innych osób;
   7. tworzenie list dzieci, pracowników i innych osób korzystających z wyżywienia i noclegów w okresach miesięcznych(uczniowie, pracownicy), lub po wykonaniu usługi (osoby spoza Ośrodka);
   8. korespondencja z ośrodkami pomocy społecznej, opiekunami wychowanków i kontrahentami;
   9. naliczanie i rozliczanie, prowadzenie ewidencji odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie;
   10. wystawianie faktur w zakresie sprzedaży, najmu mienia itp. ;
   11. prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży Vat oraz sporządzanie deklaracji Vat;
   12. sporządzanie przelewów bankowych;
   13. prowadzenie rejestru umów i zleceń;
   14. prowadzenie ewidencji środków trwałych, naliczanie umorzeń oraz sporządzanie sprawozdawczości. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych Ośrodka;
   15. uzgadnianie stanu wartościowego księgi inwentarzowej biblioteki Ośrodka;
   16. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji;
   17. dekretowanie dowodów księgowych i sporządzanie poleceń księgowania, przygotowywanie dokumentów do dokonania płatności;
   18. prowadzenie księgowości wydzielonego rachunku dochodów, ZFŚS;
   19. okresowe uzgadnianie księgowości analitycznej z odpowiednimi kontami syntetycznymi i stanem faktycznym;
   20. uzgadnianie sald z dłużnikami i wierzycielami;
   21. rozliczanie zakupu i zużycia paliwa;
   22. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej magazynu przemysłowego i uzgadnianie salda;
   23. prowadzenie dokumentacji związanej z korespondencją z Urzędem Marszałkowskim dotyczącą zakupów itp. ;
   24. współpraca z komisją inwentaryzacyjną w zakresie ustalenia wyników inwentaryzacyjnych środków rzeczowych, wycena spisanych składników majątku i ustalenie różnic inwentaryzacyjnych oraz ujęcie w księgach rachunkowych tych różnic i ich rozliczenie;
   25. prawidłowe i terminowe sporządzanie i przekazywanie sprawozdań, analiz, rozliczeń i informacji w zakresie prowadzonych przez siebie spraw;
   26. bieżące archiwizowanie dokumentów;
   27. zastępowanie głównego księgowego w czasie jego urlopu lub innej nieobecności. Podpisywanie dokumentów w czasie zastępstwa za głównego księgowego i opatrywanie ich pieczątką o treści: „pełniący obowiązki głównego księgowego …”;
   28. znajomość przepisów prawnych i orzecznictwa obowiązującego na stanowisku pracy;
   29. wykonywanie innych poleceń i czynności, wynikających z potrzeb Ośrodka i związanych z organizacją pracy Ośrodka, zleconych przez dyrektora Ośrodka, jego zastępcę lub głównego księgowego.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian