Nadawanie numerów drogom zaliczonym do kat. dróg powiatowych i gminnych oraz prowadzenie ich ewidencji

Nadawanie numerów drogom zaliczonym do kat. dróg powiatowych i gminnych oraz prowadzenie ich ewidencji

  • Wydział Wydział Infrastruktury Drogowej, Biuro Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  • Termin załatwienia Podjęcie przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych/powiatowych nowych numerów. Zgodnie z postanowieniami art. 35 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 20189 r. poz. 2096 z późn. zm.) sprawa powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wszystkich wymaganych przepisami prawa dokumentów. W szczególnych przypadkach załatwienie sprawy może nastąpić w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
  • Osoba kontaktowa Monika Dankowska
  • Miejsce załatwienia Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wały Gen. Sikorskiego 15, 87-100 Toruń
  • Telefon kontaktowy 56 62 18 354
  • Miejsce odbioru Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wały Gen. Sikorskiego 15, 87-100 Toruń
  • Wymagane dokumenty 1. wniosek o nadanie numeru drodze gminnej/powiatowej,
   2. Uchwała rady Gminy/Powiatu w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych/powiatowych i ustalenia jej przebiegu wraz ze wszystkimi wymaganymi ustawą opiniami,
   3. Wydruk potwierdzający publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały rady Gminy/Powiatu w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych/powiatowych i ustalenia jej przebiegu,
   4. Mapka z lokalizacją drogi gminnej/powiatowej w czytelnej skali,
   5. Przebieg i kilometraż drogi
  • Opłaty brak
  • Tryb odwoławczy brak
  • Uwagi

   brak

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian