Nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów przyrodniczych

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zatrudni pracownika na stanowisku nauczyciela – konsultanta ds. przedmiotów przyrodniczych

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:-
  • Nazwa jednostki zlecającej:Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyKujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. H.Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń
  • Stanowiskonauczyciel – konsultant ds. przedmiotów przyrodniczych
  • Wymiar etatuCały etat (35 godzin/tyg.)
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-11-05
  • Termin składania dokumentów2018-11-09
  • Sposób składania dokumentówOsobiście w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą z adnotacją: Oferta pracy na stanowisko nauczyciela – konsultanta ds. przedmiotów zawodowych
  • Miejsce składania dokumentówKujawsko–Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń, pokój nr 2.6
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1) ukończone studia magisterskie
   2) przygotowanie pedagogiczne
   3) stopień awansu : nauczyciel mianowany lub dyplomowany
   4) co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej
   5) posiadanie obywatelstwa polskiego
   6) korzystanie z pełni praw publicznych
   7) nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1) kompetencje w zakresie edukacji dorosłych
   2) posiadanie prawa jazdy kat. B
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1) Diagnozowanie potrzeb nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w zakresie doskonalenia zawodowego.
   2) Przygotowywanie i realizacja programów różnorodnych form kształcenia ustawicznego nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem doradców metodycznych, kadry kierowniczej oraz pracowników nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki.
   3) Organizowanie, przygotowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli w zakresie przedmiotów przyrodniczych.
   4) Współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną oraz innymi instytucjami i osobami zajmującymi się wspieraniem rozwoju szkół i nauczycieli.
   5) Przedstawianie kierownikowi pracowni okresowych wymaganych indywidualnych planów pracy i sprawozdań z ich realizacji.
   6) Udział w pracach zespołów powoływanych przez dyrektora w celu realizowania określonych zadań statutowych KPCEN.
   7) Planowanie i dokumentowanie swoich działań w oparciu o miesięczne plany pracy i sprawozdania.
   8) Udzielanie konsultacji szkołom i nauczycielom.
   9) Prowadzenie, jako zadania dodatkowe, zajęć szkoleniowych dla różnych grup nauczycieli. Sposób realizacji zadań dodatkowych będzie ustalony w odrębnym trybie.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian