Nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów zawodowych

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zatrudni pracownika na stanowisku nauczyciela – konsultanta ds. przedmiotów zawodowych

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:DAG.1111.6.2019
  • Nazwa jednostki zlecającej:Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyKujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń
  • Stanowiskonauczyciel – konsultant ds. przedmiotów zawodowych
  • Wymiar etatu17,5 godzin/tyg.
  • Ilość etatów1/2 etatu
  • Data ogłoszenia2019-07-01
  • Termin składania dokumentów2019-07-26
  • Sposób składania dokumentówW zamkniętych kopertach z adnotacją: Oferta pracy na stanowisko nauczyciela – konsultanta ds. przedmiotów zawodowych, osobiście lub pocztą.
  • Miejsce składania dokumentówKujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń, pokój nr 2.6
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1) ukończone studia magisterskie
   2) przygotowanie pedagogiczne
   3) stopień awansu : nauczyciel mianowany lub dyplomowany
   4) co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej
   5) posiadanie obywatelstwa polskiego
   6) korzystanie z pełni praw publicznych
   7) nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1) kompetencje w zakresie edukacji dorosłych
   2) posiadanie prawa jazdy kat. B
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1) Diagnozowanie potrzeb nauczycieli przedmiotów zawodowych.
   2) Przygotowywanie i realizacja programów różnorodnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem doradców metodycznych, kadry kierowniczej oraz pracowników nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki.
   3) Opracowanie, przygotowanie i przeprowadzanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych.
   4) Organizowanie form współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli.
   5) Organizowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych.
   6) Współpraca z instytucjami i osobami zajmującymi się wspieraniem rozwoju szkół i nauczycieli.
   7) Przedstawianie kierownikowi pracowni okresowych wymaganych planów pracy i sprawozdań z ich realizacji.
   8) Udział w pracach zespołów powoływanych przez dyrektora w celu realizowania określonych zadań statutowych KPCEN.
   9) Planowanie i dokumentowanie swoich działań w oparciu o miesięczne plany pracy i sprawozdania.
   10) Prowadzenie zajęć szkoleniowych dla nauczycieli, doradców metodycznych, dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki w ramach przydzielonych przez dyrektora KPCEN.
   11) Udzielanie konsultacji szkołom i nauczycielom w zakresie rozwoju zawodowego.
   12) Prowadzenie, jako zadania dodatkowe, zajęć szkoleniowych dla nauczycieli poszczególnych specjalności. Sposób realizacji zadań dodatkowych będzie ustalony w odrębnym trybie.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian