Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 1/CP/2019 w dniu 8 stycznia 2019r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza gazowego do budynku usługowego wraz z lokalizacją zbiornika na gaz propan-butan o pojemności 6400 litrów na dz. nr 441/8 obręb Brodnica-Miasto przy ul. gen. Władysława Sikorskiego w Brodnicy.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ww. obwieszczenia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian