Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 1/KW/2018 w dniu 12 czerwca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej (mikroinstalacji), instalacji fotowoltaicznych do 3 kW wraz z linią zasilającą oraz budowie stacji meteorologicznej na maszcie, na potrzeby dydaktyczne Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego na dz. nr 86/5 obręb 337 położonej przy ul. Al. prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ww. obwieszczenia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian