Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 20/CP/2018 w dniu 14 czerwca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej – linii kablowej SN-15 kV na części dz. nr: 109, 110, 113, 132, 177, 178, 212, 230, 233 obręb 18 położonych przy ul. Piastowskiej, Skrzyńskiego, Chłopickiego w Toruniu.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ww. obwieszczenia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian