Oferta Tryb Uproszczony

Oferta z dnia 28 listopada 2019 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2019  r. poz.    688, 1570, 2020) na realizację zadania publicznego zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Nazwa oferenta: Caritas Diecezji Włocławskiej

Nazwa zadania: Równać szanse. Wyposażenie placówki resocjalizacyjno-wychowawczej Caritas Diecezji Włocławskiej w urządzenia sportowo-rekreacyjne.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 5 grudnia 2019 r.  na adres e-mail: a[dot]cyrankowski[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian