Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: starszy intendent

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy ogłasza nabór na wolne stanowisko: starszy intendent

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:-
  • Nazwa jednostki zlecającej:Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyKujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy, ul. Akademicka 3;
  • Stanowiskostarszy intendent
  • Wymiar etatupełen wymiar czasu pracy - 40 godzin tygodniowo
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-11-25
  • Termin składania dokumentów2019-12-06
  • Sposób składania dokumentówWymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście lub wysłać na adres Ośrodka z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne stanowisko - starszy intendent
  • Miejsce składania dokumentówKadry Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. gen. Stanisława Maczka, 85-796 Bydgoszczy, ul. Akademicka 3
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. obywatelstwo polskie;
   2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
   3. wykształcenie co najmniej średnie (preferowane wyższe) oraz minimum 2 lata stażu pracy;
   4. znajomość obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie wynikającym z realizowanych zadań i obowiązków służbowych intendenta;
   5. znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych (m.in. pakiet Ms Office).

  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. umiejętność pracy w zespole;
   2. umiejętność samodzielnej analizy i oceny danych;
   3. komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa;
   4. umiejętność redagowania pism urzędniczych.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. zamawianie, zakupywanie i zdawanie do magazynu:
   a) artykułów spożywczych;
   b) artykułów gospodarczych dla szkoły i Ośrodka;
   c) odzieży i obuwia dla wychowanków;
   d) odzieży ochronnej dla pracowników;
   e) pomocy naukowych dla szkoły i internatu;
   f) druków i przyborów kancelaryjnych;
   2. sprawdzanie terminów przydatności do spożycia zakupywanych towarów spożywczych;
   3. racjonalne organizowanie zakupu towarów i materiałów oraz ustalanie z magazynierem a w razie potrzeby z kucharką bieżących zakupów w celu zapewnienia ciągłości pracy kuchni;
   4. odbieranie z magazynu i zdawanie do hurtowni pustych opakowań;
   5. sporządzanie jadłospisów codziennych i dekadowych;
   6. prowadzenie wykazu konsumentów korzystających z obiadów i całodziennego wyżywienia;
   7. obliczanie ilości wychowanków korzystających z wyżywienia;
   8. sporządzanie miesięcznej listy pracowników korzystających z wyżywienia;
   9. sporządzanie protokołów wybrakowania naczyń kuchennych;
   10. sporządzanie protokołów z przekazywania darów na rzecz Ośrodka;
   11. dostarczanie do magazynów i innych odbiorów towarów i materiałów z odpowiednimi dokumentami (fakturami, rachunkami, instrukcjami, gwarancjami, dokumentacją techniczną). Przy odbiorze faktur i rachunków, zwracanie uwagi na prawidłowość ich wystawienia;
   12. prowadzenie księgowości ilościowo-wartościowej – kartotek;
   13. ponoszenie odpowiedzialności materialnej za zakupiony sprzęt i materiały od chwili zakupu do przekazania ich magazynierowi lub innej wskazanej osobie;
   14. staranne przechowywanie środków płatniczych – gotówki oraz terminowe rozliczanie się z pobranych pieniędzy;
   15. dostarczanie sprzętu, urządzeń, pomocy dydaktycznych oraz innych przedmiotów do placówek wykonujących naprawy. Sprawdzanie czy sprzęt jest trwale oznakowany;
   16. zlecanie ekspertyz technicznych wskazanego sprzętu i urządzeń w razie potrzeby;
   17. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji przy przekazywaniu i zwrocie sprzętu z naprawy oraz kart gwarancyjnych;
   18. racjonalne wykorzystywanie transportu samochodowego w celu wyeliminowania zbędnych przejazdów i związanych z nimi kosztów;
   19. nadzorowanie całości pracy kuchni;
   20. współpraca z kierownikiem gospodarczym w zakresie przygotowania procedury dokonywania zakupów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych;
   21. dbanie o ład i porządek na stanowisku pracy;
   22. dbanie o konserwację i właściwą eksploatację powierzonych narzędzi;
   23. przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. podczas wykonywania pracy;
   24. przestrzeganie zasad HACCP;
   25. sporządzanie zestawienia zużycia artykułów spożywczych;
   26. wykonywanie innych czynności związanych z potrzebami Ośrodka na polecenie Dyrektora.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian