OGŁOSZENIE NABORU PARTNERÓW

Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na podstawie art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) ogłasza:

nabór partnerów do realizacji projektu „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2020”

ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  dla Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2020.

Głównym celem Partnerstwa jest organizacja imprez kulturalnych, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną i znaczny wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Obszaru priorytetowego Kultura.

Działania planowane w ramach projektu: przygotowanie wraz z liderem projektu (Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego) dokumentacji aplikacyjnej w oparciu o dokumentację konkursową, złożenie wniosku o dofinansowanie, realizacja i rozliczenie, a także utrzymanie trwałości projektu.

Uwaga: szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności partnerów zostanie ustalony po wyborze partnerów w Umowie partnerskiej.

Partnerami projektu mogą być podmioty:

 • jednostka samorządu terytorialnego;
 • związek jednostek samorządu terytorialnego;
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
 • samorządowa jednostka organizacyjna;
 • organizacja pozarządowa;
 • kościół;
 • związek wyznaniowy;
 • osoba prawna kościoła;
 • osoba prawna związku wyznaniowego;
 • inny podmiot posiadający osobowość prawną;
 • państwowa jednostka organizacyjna;
 • organ władzy, administracji rządowej;
 • przedsiębiorstwo.

Kryteria wyboru Partnerów: wybór Partnerów zostanie dokonany w oparciu o kryteria wyboru Partnerów zawarte w Regulaminie naboru partnerów.

Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru w przypadku braku zmiany załącznika nr 5 Wykaz projektów pozakonkursowych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Termin składania zgłoszeń: do dnia 01.07.2020 r.

Sposób składania zgłoszeń:

 1. Ofertę, czyli formularz ofertowy wraz załącznikami należy złożyć w wersji papierowej w 2 egzemplarzach wpiętych w segregator/-y, a formularz ofertowy łącznie z budżetem imprezy kulturalnej dodatkowo także w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu, jako osobne pliki do edycji (np. w rozszerzeniu .doc i .xls) na nośniku np. CD w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2020 – nabór partnerów”.
 2. Oferta może być dostarczony:
 • osobiście lub  przez  posłańca (dostarczyciel  otrzyma  dowód  wpływu  przesyłki opatrzony  podpisem  i  datą)  –  decyduje  data  wpływu  do  Punktu  Informacyjno-Podawczego   Urzędu   Marszałkowskiego   Województwa   Kujawsko-Pomorskiego  w Toruniu,
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora
  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data nadania.

Miejsce składania zgłoszeń:

 1. Punkt Informacyjno-Podawczy – pawilon przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w  Toruniu , Pl. Teatralny 2.
 2. Formularz należy  złożyć  w  godzinach  pracy  Punktu  od poniedziałku  do  piątku:

– w poniedziałki, środy i czwartki od 8.00 do 15.00,

– we wtorki od 8.00 do 16.30, w piątki od 8.00 do 13.30.

Szczegóły naboru określone zostały w Regulaminie naboru partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji imprez kulturalnych.

Załączniki do Regulaminu naboru partnerów:

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy  wraz z pozostałymi dokumentami wymienionymi w Rozdziale 4 ust. 3 Regulaminu naboru partnerów

Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania formularza oferty

Załącznik nr 3. Instrukcja wypełniania załączników do oferty

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Pani Małgorzata Dybowska, tel. 56 62 18 284, e-mail m[dot]dybowska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Pani Ewa Krysztofiak, tel. 56 62 18 774, e-mail e[dot]krysztofiak[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Pani Marta Rybicka, tel. 56 62 12 524, e-mail marta[dot]rybicka[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian