Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:14/DZ/2019
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Wydział:Brak
  • Miejsce pracyWojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ul. M. Skłodowskiej-Curie 61-67, 87- 100 Toruń
  • StanowiskoDyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2019-11-07
  • Termin składania dokumentów2019-11-27
  • Sposób składania dokumentówOfertę należy przesłać w ciągu 20 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia na adres Departamentu Zdrowia Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń lub złożyć w biurze podawczo-kancelaryjnym, w następujący sposób: na kopercie z adresem Departamentu kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: „NIE OTWIERAĆ” i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora WOMP w Toruniu”. Wewnątrz koperty należy umieścić: - ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata, nr telefonu, - zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 56 621-25-07. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, w grudniu 2019 r. - styczniu 2020 r., o czym kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu można uzyskać w godzinach pracy: 1) administracji Ośrodka, ul. M. Skłodowskiej-Curie 61-67, Toruń; 2) Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń. Kandydat zgłaszający się do konkursu winien przedstawić: 1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; 2) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy oraz kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu. Dokumenty te powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; 3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej; 4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek zawodowy; 5) koncepcję pracy na stanowisku objętym konkursem; 6) zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu; 7) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec kandydata zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska; 8) oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781); 9) zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika do ogłoszenia.
  • Miejsce składania dokumentówDepartament Zdrowia Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń lub złożyć w tym samym terminie na ww. adres w biurze podawczo-kancelaryjnym.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneDo konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) i ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z
   2019 r. poz. 1175) (łącznie) tj.:
   1) posiada wykształcenie wyższe - jest lekarzem specjalistą w dziedzinie medycyny pracy lub medycyny przemysłowej;
   2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika;
   3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
   4) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe-
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy-
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian