Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy

Wyszyńskiego 21

87-800 Włocławek

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:6/DZ/2019
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Wydział:Brak
  • Miejsce pracyWojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku
  • StanowiskoDyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2019-07-09
  • Termin składania dokumentów2019-07-29
  • Sposób składania dokumentówOferty należy przesłać, w ciągu 20 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, na adres: Departament Zdrowia Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń lub złożyć w tym samym terminie na ww. adres w biurze podawczo-kancelaryjnym. W kopercie z adresem Departamentu oraz adnotacją: „Nie otwierać” i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora WOMP we Włocławku” należy umieścić: - ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata, w tym adresem e-mail, nr telefonu, - zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika do ogłoszenia. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 56 621-25-07. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w sierpniu-wrześniu br., o czym kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku można uzyskać w godzinach pracy: 1) administracji Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku ul. Wyszyńskiego 21,Włocławek; 2) Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń. Kandydat zgłaszający się do konkursu winien przedstawić: 1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; 2) dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu; 3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej; 4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, dokumenty te powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; 5) koncepcję pracy na stanowisku objętym konkursem; 6) zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu; 7) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec kandydata zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska; 8) oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669 i z 2019 r. poz.730); 9) zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika do ogłoszenia
  • Miejsce składania dokumentówDepartament Zdrowia Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń lub złożyć w tym samym terminie na ww. adres w biurze podawczo-kancelaryjnym.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1) posiada wykształcenie wyższe - jest lekarzem specjalistą w dziedzinie medycyny pracy lub medycyny przemysłowej;
   2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika;
   3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
   4) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkoweBrak
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyBrak
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyBrak
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian