Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:11/DZ/2019
  • Nazwa jednostki zlecającej:Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyWojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz
  • StanowiskoNaczelna Pielęgniarka Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2019-10-23
  • Termin składania dokumentów2019-11-23
  • Sposób składania dokumentówKandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w §12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2018 r. poz. 393) tj.: 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo; 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej; 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata; 5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska; 6. informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu; 7. oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki. Kandydaci proszeni są o złożenie w/w dokumentów w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
  • Miejsce składania dokumentówOferty prosimy składać w zamkniętych kopertach w terminie 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia pod adresem: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy” oraz nazwiskiem, imieniem, adresem do korespondencji i numerem telefonu kontaktowego. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur do 30 dni od upływu daty składania dokumentów. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneDo konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w §12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2018 r. poz.393) i posiada kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. nr 151, poz. 896).
   a) tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i 5 lat pracy w zawodzie
   b) tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i 7 lat pracy w zawodzie
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. Posiada wiedzę na temat realizowanych zadań i przepisów dotyczących działalności Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
   2. Komunikatywność oraz kreatywność.
   3. Umiejętność organizowania pracy i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych w celu zapewnienia należytej opieki pielęgniarskiej,
   2. utrzymanie na odpowiednim poziomie udzielania świadczeń pielęgniarskich,
   3. podejmowanie decyzji organizacyjnych, administracyjnych, kadrowych i innych w podległych komórkach organizacyjnych,
   4. nadzorowanie stanu sanitarno-epidemiologicznego w oddziale,
   5. systematyczne dążenie do utrzymania należytego standardu jakości świadczenia usług zdrowotnych poprzez stawianie wymagań i egzekwowanie dokładnego wykonania zarządzeń i poleceń przez podległy personel,
   6. nadzór nad dokumentacją prowadzoną w podległych jednostkach i komórkach organizacyjnych,
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatówMarlena Mania
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian