Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologii organizowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

„Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek

ogłasza konkurs na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologii

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896).

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w §12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012r. poz. 182 z późn.zm.) tj.:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 5. kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
 6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, Wieniecka 49 87 – 800 Włocławek

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego,    a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologii”.

Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur: kwiecień – maj 2017r.  w siedzibie Szpitala.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w sekretariacie Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:3/SE/2017
  • Nazwa jednostki zlecającej:Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 87 – 800 Włocławek, ul. Wieniecka 49
  • Wydział:brak
  • Miejsce pracyWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 87 – 800 Włocławek, ul. Wieniecka 49
  • StanowiskoPielęgniarka Oddziałowa Oddziału Urologii
  • Wymiar etatupełny etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2017-04-11
  • Termin składania dokumentów2017-04-21
  • Sposób składania dokumentówKandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w §12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012r. poz. 182 z późn.zm.) tj.: 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu; 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej; 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata; 5. kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów; 6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska; 7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.
  • Miejsce składania dokumentówDokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologii”.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneDo konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).
    tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo (1 rok w szpitalu),
    tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka (1 rok w szpitalu),
    licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (3 lata w szpitalu),
    licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny (4 lata w szpitalu),
    średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (5 lat w szpitalu),
    średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny (7 lat w szpitalu)
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowebrak
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy zarządzanie pracą personelu podległego,
    ustalanie sposób realizacji kompleksowej i ciągłej opieki pielęgniarskiej,
    ocenianie pracy podległego personelu,
    dbanie o zaopatrzenie oddziału w leki, środki opatrunkowe i inne środki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziału,
    nadzorowanie stanu sanitarno-epidemiologicznego,
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy współpraca z lekarzem i dietetykiem w sprawie żywienia pacjentów,
    udzielanie świadczeń zdrowotnych, polegających na świadczeniach pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia.
  • Lista wybranych kandydatówbrak
  • Uzasadnienie wyborubrak
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian