Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek organizowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:13/DZ/2019
  • Nazwa jednostki zlecającej:Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 87 – 800 Włocławek, ul. Wieniecka 49
  • Wydział:brak
  • Miejsce pracyWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 87 – 800 Włocławek, ul. Wieniecka 49
  • StanowiskoPrzełożona Pielęgniarek w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatówjeden
  • Data ogłoszenia2019-10-29
  • Termin składania dokumentów2019-11-08
  • Sposób składania dokumentówKandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w §12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 393) tj.: 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu; 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej; 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata; 5. kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów; 6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska; 7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.
  • Miejsce składania dokumentówDokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek”.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneDo konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).
    tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (3 lata pracy w zawodzie)
    tytuł magistra w innym zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i li-
   cencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe, lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (3 lata pracy w zawodzie)
    licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania (5 lat pracy w zawodzie)
    średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania (6 lat pracy w zawodzie)
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowebrak
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy nadzorowanie w zakresie organizacji pracy pielęgniarek/położnych oddziałowych, koordynujących, średniego personelu medycznego w oddziałach szpitalnych, poradniach specjalistycznych, zespole opieki poza szpitalnej,
    nadzorowanie w zakresie organizacji pracy dietetyków, ratowników medycznych oraz sekretarek medycznych,
    kontrola dyscypliny pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
    akceptowanie harmonogramów pracy podległego zespołu pracowników,
    systematyczne analizowanie i ocenianie obsady stanowisk,
    planowanie właściwego rozmieszczenia kadr,
    udział w ustalaniu minimalnych norm zatrudnienia,
    analiza potrzeb szkoleniowych i sporządzanie planu szkoleń,
    organizacja i nadzór procesu nad procesami sterylizacji i dezynfekcji oraz przestrzeganiem zasad aseptyki i antyseptyki
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian