Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa organizowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

  • Status ogłoszenia o naborze:Przed terminem składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:4/DZ/2020
  • Nazwa jednostki zlecającej:Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 87 – 800 Włocławek, ul. Wieniecka 49
  • Wydział:brak
  • Miejsce pracyWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 87 – 800 Włocławek, ul. Wieniecka 49
  • StanowiskoZastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatówjeden
  • Data ogłoszenia2020-06-29
  • Termin składania dokumentów2020-07-13
  • Sposób składania dokumentówKandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w §12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 393) tj.: 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu; 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej; 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata; 5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska; 6. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko; 7. kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
  • Miejsce składania dokumentów1. Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku Dział Organizacji i Rozliczeń ul. Wieniecka 49 87 – 800 Włocławek lub składać osobiście w pok. 111 w budynku administracji od poniedziałku do czwartku w godz. 7 – 15 i w piątek w godz. 7 – 13. 2. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku”. 3. Termin składania ofert upłynie w dniu 13.07.2020r. o godzinie 12.00. 4. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneDo konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).
    prawo wykonywania zawodu lekarza na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
    posiadanie tytułu zawodowego lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizacji II stopnia w dziedzinie medycyny;
    co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie lekarza.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. Przygotowanie krótkiej (maksymalnie 15 minut) prezentacji koncepcji działań na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa;
   2. Znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym funkcjonowania podmiotów leczniczych;
   3. Umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania zespołem;
   4. Zdolności menadżerskie;
   5. Komunikatywność oraz kreatywność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZastępca Dyrektora ds. Lecznictwa zapewnienia realizację wysokiej jakości całokształtu usług medycznych związanych z przywracaniem zdrowia i świadczeniem kompleksowej opieki lekarskiej w oparciu o obowiązujące procedury, a w szczególności:
   1) ogólny nadzór nad właściwą realizacją zadań leczniczych podmiotu leczniczego wynikających z umów zawieranych z płatnikami świadczeń zdrowotnych , w tym nadzór nad:
   a) właściwą organizacją udzielania świadczeń zdrowotnych oraz organizacją pracy podległego personelu ,
   b) zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami podmiotów finansujących udzielanie świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych – prowadzeniem dokumentacji medycznej w zakładach podmiotu leczniczego,
   c) optymalnym i racjonalnym wykorzystaniem sprzętu i aparatury medycznej, znajdujących się w posiadaniu podmiotu lecz niczego,
   d) racjonalną gospodarką lekami i innymi produktami medycznymi;
   2) nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych w zakresie prawidłowości wykonywanych zadań w tym efektywności i optymalizacji kosztów,
   3) koordynacja szkoleń dla podległego personelu,
   4) nadzór nad prawidłowym przebiegiem staży i specjalizacji lekarskich,
   5) kontrola stanu sanitarno-epidemiologicznego w zakładach podmiotu leczniczego,
   6) nadzór nad pracą komisji i zespołów w zakresie opieki zdrowotnej,
   7) nadzór nad przestrzeganiem w podmiocie leczniczym praw pacjentów oraz przestrzeganiem przez personel medyczny przepisów o ochronie informacji niejawnych,
   8) nadzór nad sprawozdawczością medyczną podmiotu leczniczego,
   9) współudział w procesie zarządzania Szpitalem,
   10) nadzór nad stałym dokształcaniem się kadry medycznej Szpitala,
   11) dbałość o odnawianie kadr medycznych w tym nadzór nad utrzymaniem potencjału personelu medycznego zgodnego z obowiązującymi w przepisach wymaganiami oraz potrzebami organizacyjnymi komórek medycznych,
   12) nadzór nad prawidłową organizacją pracy komórek medycznych,
   13) nadzór nad prawidłowym i terminowym przebiegiem konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
   14) nadzór nad procesem wdrażania standardów akredytacyjnych wg CMJ, przestrzeganiem wdrożonych standardów oraz przygotowaniem do audytu akredytacyjnego,
   15) nadzór nad stałym doskonaleniem w ramach systemów jakości i wdrażanie nowych,
   16) nadzór nad rozwojem dotychczasowych obszarów działalności medycznej oraz inicjowanie działań w zakresie rozwoju nowych zakresów opieki medycznej.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian