Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

„Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek

ogłasza konkurs na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurochirurgii

 

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896).

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w §12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012r. poz. 182 z późn.zm.) tj.:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 5. kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
 6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku ul. Wieniecka 49 87 – 800 Włocławek

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego,    a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurochirurgii”.

Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur: wrzesień 2017r.  w siedzibie Szpitala.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w sekretariacie Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:11/SE/2017
  • Nazwa jednostki zlecającej:Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 87 – 800 Włocławek, ul. Wieniecka 49
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 87 – 800 Włocławek, ul. Wieniecka 49
  • StanowiskoPielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurochirurgii
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2017-09-20
  • Termin składania dokumentów2017-10-04
  • Sposób składania dokumentówKandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w §12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012r. poz. 182 z późn.zm.) tj.: 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu; 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej; 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata; 5. kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów; 6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska; 7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.
  • Miejsce składania dokumentówDokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurochirurgii”.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneDo konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).
    tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo (1 rok w szpitalu),
    tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka (1 rok w szpitalu),
    licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (3 lata w szpitalu),
    licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny (4 lata w szpitalu),
    średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (5 lat w szpitalu),
    średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny (7 lat w szpitalu)
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowebrak
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy zarządzanie pracą personelu podległego,
    ustalanie sposób realizacji kompleksowej i ciągłej opieki pielęgniarskiej,
    ocenianie pracy podległego personelu,
    dbanie o zaopatrzenie oddziału w leki, środki opatrunkowe i inne środki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziału,
    nadzorowanie stanu sanitarno-epidemiologicznego,
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy współpraca z lekarzem i dietetykiem w sprawie żywienia pacjentów,
    udzielanie świadczeń zdrowotnych, polegających na świadczeniach pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia.
  • Lista wybranych kandydatówPani Cecylia Kwapińska
  • Uzasadnienie wyboru-
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian