Ogłoszenie o konkursie na wybór Partnera do projektu „W Kujawsko-Pomorskim Mówisz – masz – certyfikowane szkolenia językowe”

Działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U.2016.217 t.j. z dnia 2016.02.22) zgodnie z zatwierdzeniem Uchwałą NR 18/835/18 Zarządu województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2018 r. regulaminu konkursu na wybór Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „W Kujawsko-Pomorskim Mówisz – masz – certyfikowane szkolenia językowe” realizowanego w ramach osi Priorytetowej: 10 Innowacyjna edukacja Działanie 10.4 Edukacja dorosłych Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs na wybranie podmiotu jako Partnera Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy tworzeniu i realizacji projektu realizowanego w ramach Osi priorytetowej: 10 Innowacyjna edukacja Działanie: 10.4 Edukacja dorosłych Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014-2020, Typ projektu Szkolenia i kursy dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji z zakresu języków obcych, kończące się certyfikatem (nadaniem kwalifikacji) potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego), zgodnych z załącznikiem nr 1 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020, wnoszących do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne i techniczne. Wszystkie informacje dotyczące konkursu zawarte są w Regulaminie konkursu.

Załączniki
1. Formularz oferty (Załącznik nr 1)
2. Wzór oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych (Załącznik nr 2)
3. Wzór deklaracji współpracy z Partnerem w trakcie przygotowania projektu i na etapie realizacji (Załącznik nr 3)
4. Wzór oświadczenia dot. posiadania doświadczenia w okresie ostatnich 10 lat przed dniem złożenia wniosku, w realizacji szkoleń skierowanych do osób dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń językowych posiadania personelu merytorycznego mającego co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć z zakresu kompetencji językowych dla osób dorosłych (Załącznik nr 4)
5. Inne dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących podmiot, o ile umocowanie nie wynika z aktualnego rejestru lub ewidencji.
6. Stawki jednostkowe na szkolenia językowe obowiązujące w ramach projektów w PI 10(iii) (Załącznik nr 5).
7. Regulamin konkursu.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian