Ogłoszenie o naborze – 10/2015

Ogłoszenie o naborze – 2015 Ogłoszenie o naborze

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:10/2015
  • Nazwa jednostki zlecającej:UMWK-P
  • Wydział:Departament Rozwoju Gospodarczego, Certyfikacji i Monitoringu Funduszy Unijnych
  • Miejsce pracyPlac Teatralny 2
  • Stanowiskourzędnicze
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2015-03-02
  • Termin składania dokumentów2015-03-12
  • Sposób składania dokumentówOsoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 10/2015 ”w terminie 10 dni od ukazania się ogłoszenia. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. z poźn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014.1202 t.j.)”. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie, nie będą rozpatrywane. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe,
   b) udokumentowana znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego na
   poziomie co najmniej B2, w tym znajomość słownictwa ekonomicznego,
   c) udokumentowane co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe związane
   z pracą w obszarze umiędzynarodowienia przedsiębiorstw,
   d) znajomość aktualnych zagadnień gospodarczych w kraju, jak i w kontekście
   międzynarodowym (w tym dane statystyczne),
   e) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub
   umyślne przestępstwa skarbowe,
   f) nieposzlakowana opinia
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) co najmniej roczne doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych
   z funduszy przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych i/lub budżetu państwa,
   c) doświadczeni i wiedza z zakresu uwarunkowań prowadzenia działalności
   gospodarczej na poszczególnych rynkach,
   d) umiejętność zarządzania stroną internetową w oparciu o system CMS,
   e) umiejętność prowadzenia i rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy UE,
   f) bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Word, Excell, Power
   Point,
   g) znajomość specyfiki branż,
   h) znajomość drugiego języka obcego,
   i) umiejętność szybkiego wyszukiwania danych, samodzielnego rozwiązywania
   problemów, umiejętność pracy w zespole, dokładność, odpowiedzialność,
   znajomość specyfiki branż.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) dostarczanie zainteresowanym podmiotom informacji pozwalających przedsiębiorcy
   na identyfikację rynku dla danego typu produktu/usługi i inwestycji poza granicę
   Polski oraz wyszukiwanie w dostępnych bazach danych (w kraju i za granicą)
   informacji na temat potencjalnych partnerów gospodarczych w eksporcie,
   b) gromadzenie i udostępnianie informacji odnośnie zasad przejmowania i łączenia się
   (fuzji) przedsiębiorstw, w tym także przez podmioty (przedsiębiorstwa) zagraniczne
   oraz pozyskiwanie i udostępnianie do wiadomości przedsiębiorcy informacji
   w zakresie obowiązujących metod rozliczeń międzynarodowych, zwyczajów
   i uzansów handlowych, technik finansowania transakcji eksportowych, sposobów
   oceny ryzyka eksportowego i zarządzania ryzykiem.
   c) udostępnianie informacji odnośnie źródeł i procedur pozyskiwania środków na
   finansowanie działalności eksportowej i inwestycji za granicą, z programów
   pomocowych Unii Europejskiej: krajowych i regionalnych oraz ze środków
   budżetowych (publicznych) oraz dostarczanie niezbędnych informacji i danych
   o funkcjonowaniu oraz zasadach korzystania z systemu interwencyjnego SOLVIT,
   d) obsługa misji gospodarczych z/do regionu.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatówp. Tatjana Tyszkiewicz, zamieszkała w Krobii.
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku głównego specjalisty w Centrum Obsługi Inwestorów i Eksportu w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Innowacji w Departamencie Rozwoju Gospodarczego, Certyfikacji i Monitoringu Funduszy Unijnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian