Ogłoszenie o naborze – 11/2015

Ogłoszenie o naborze – 2015 Ogłoszenie o naborze

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:11/2015
  • Nazwa jednostki zlecającej:UMWK-P
  • Wydział:Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
  • Miejsce pracyPlac Teatralny 2
  • Stanowiskourzędnicze
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2015-03-03
  • Termin składania dokumentów2015-03-13
  • Sposób składania dokumentówOsoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr / ”w terminie 10 dni od ukazania się ogłoszenia. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. z poźn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014.1202 t.j.)”. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie, nie będą rozpatrywane. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku prawo,
   b) prawo wykonywania zawodu radcy prawnego,
   c) dwuletnie doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej związanej z rozliczaniem
   projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
   d) trzyletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców w rozumieniu
   art.4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
   e) dwuletnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
   f) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
   przestępstwa skarbowe,
   g) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej, prawa zamówień
   publicznych, finansów publicznych oraz prawa unijnego w zakresie funduszy
   strukturalnych,
   b) znajomość przepisów krajowych, w tym w szczególności: prawa administracyjnego,
   cywilnego, postępowania cywilnego, spółek handlowych, zamówień publicznych,
   finansów publicznych,
   c) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, konferencji w zakresie problematyki realizacji
   projektów z udziałem środków unijnych,
   d) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   e) analityczne podejście do problemów,
   f) umiejętność pracy w zespole, skrupulatność, komunikatywność, samodzielność, zdolność
   pracy w zmiennych uwarunkowaniach organizacyjnych,
   g) odporność na stres.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) sporządzanie pism administracyjnych oraz pism z zakresu prawa cywilnego
   i gospodarczego,
   b) analiza okoliczności konkretnych spraw pod względem prawnym, w tym w szczególności
   pod kątem podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości oraz sporządzanie opinii prawnych,
   c) sporządzanie projektów oświadczeń woli w sprawie rozwiązania umów o dofinansowanie
   oraz wezwań do zwrotu dofinansowania udzielonego beneficjentom środków unijnych,
   d) opiniowanie projektów informacji pokontrolnych, w tym w szczególności weryfikacja
   merytoryczna i formalna informacji pokontrolnych oraz prawidłowości postępowania
   pokontrolnego, jak również weryfikacja po analizie stanu faktycznego konkretnej sprawy
   zastosowania właściwego dla okoliczności prawa,
   e) przygotowanie wniosków egzekucyjnych w przypadku nie zwrócenia przez beneficjenta
   nieprawidłowo przekazanego dofinansowania,
   f) nadzór nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego oraz nad sprawami związanymi
   z windykacją należności,
   g) przygotowywanie skarg, pozwów i wniosków, pism procesowych dla sądów w celu
   wszczęcia postępowania sądowego, sądowo administracyjnego, oraz w związku
   z toczącymi się postępowaniami,
   h) nadzór nad ustanawianiem poprawnego zabezpieczenia przez beneficjentów umów
   o dofinansowanie projektów,
   i) przygotowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych, opiniowanie prawidłowości
   postępowań przetargowych projektów Regionalnego Programu Operacyjnego
   Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie zgodności z umową o dofinansowanie
   oraz z prawem zamówień publicznych.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatówp. Małgorzata Hinc, zamieszkała w Łubiance
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw obsługi prawnej w Wydziale Wdrażania Projektów
   w Departamencie Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Typ treściOgłoszenia o naborze
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian