Ogłoszenie o naborze – 12/2015

Ogłoszenie o naborze – 2015 Ogłoszenie o naborze

  • Status ogłoszenia o naborze:Unieważnione
  • Numer ogłoszenia:12/2015
  • Nazwa jednostki zlecającej:UMWK-P
  • Wydział:Departament Rozwoju Gospodarczego, Certyfikacji i Monitoringu Funduszy Unijnych
  • Miejsce pracyPlac Teatralny 2
  • Stanowiskourzędnicze
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2015-03-09
  • Termin składania dokumentów2015-03-19
  • Sposób składania dokumentówOsoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 12/2015”w terminie 10 dni od ukazania się ogłoszenia. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)”. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie, nie będą rozpatrywane. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
   b) co najmniej pięcioletni staż pracy zawodowej, w tym dwa lata na stanowisku
   kierowniczym w administracji publicznej,
   c) co najmniej roczne doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy
   strukturalnych w zakresie weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym, poświadczeń
   i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność okresową/końcową,
   d) znajomość jednego z języków urzędowych UE na poziomie komunikatywnym,
   e) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
   przestępstwa skarbowe,
   f) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) umiejętność współpracy z zespołem, a także kierowania zespołem pracowników,
   c) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
   d) znajomość prawa zamówień publicznych i finansów publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy,
   e) wiedza z zakresu zarządzania projektami,
   f) znajomość przepisów i wytycznych związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków unijnych,
   g) znajomość zagadnień dotyczących pomocy publicznej,
   h) umiejętność biegłej obsługi programu EXCEL,
   i) kreatywność, dyspozycyjność, odporność na stres.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność okresową/końcową,
   b) udział w kontrolach w Instytucji Zarządzającej RPO WK-P,
   c) gromadzenie, analizowanie i wykorzystywanie na potrzeby procesu certyfikacji informacji o nieprawidłowościach uzyskanych na podstawie raportów i zestawień przedkładanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P,
   d) analizowanie procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej IŻ RPO WK-P oraz zmian do instrukcji wykonawczej,
   e) analizowanie zapisów Opisu systemu zarządzania i kontroli w ramach RPO WK-P,
   f) opracowywanie procedur Instytucji Certyfikującej, w tym Instrukcji Wykonawczej, Wytycznych, Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli (OSZiK) wraz z ich okresową aktualizacją, zgodnie z kryteriami desygnacji,
   g) kierowanie pracami biura zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi i poleceniami dyrektora departamentu.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatównierozstrzygnięty
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian