OGŁOSZENIE O NABORZENA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW EDUKACJI I NADZORU NAD SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI W DEPARTAMENCIE KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I EDUKACJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 23/2015

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW
EDUKACJI I NADZORU NAD SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI
W DEPARTAMENCIE KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I EDUKACJI
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:23/2015
  • Nazwa jednostki zlecającej:UMWK-P
  • Wydział:Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji
  • Miejsce pracyul. Św. Jana 1/3
  • StanowiskoDO SPRAW EDUKACJI I NADZORU NAD SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2015-09-10
  • Termin składania dokumentów2015-09-21
  • Sposób składania dokumentówOsoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 23/2015 ”w terminie 10 dni od ukazania się ogłoszenia. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. z poźn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014.1202 t.j.)”. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie, nie będą rozpatrywane. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnewykształcenie wyższe drugiego stopnia na kierunkach humanistycznych,
   b) co najmniej roczny staż pracy zawodowej w urzędzie administracji publicznej na podobnym stanowisku,
   c) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub
   umyślne przestępstwa skarbowe,
   d) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu przepisów prawa oświatowego, m.in. znajomość arkusza organizacji szkół i placówek oświatowych,
   b) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   c) bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excell,
   d) umiejętność sprawnego wyszukiwania danych, samodzielnego rozwiązywania
   problemów, umiejętność pracy w zespole, dokładność, odpowiedzialność,
   wysoka kultura osobista.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem, zakładaniem, przekształcaniem i likwidowaniem szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
   b) prowadzenie spraw z zakresu wyłaniania kandydatów na dyrektorów
   w nadzorowanych jednostkach oraz prowadzenie procedury oceny pracy dyrektorów tych jednostek,
   c) prowadzenie procedury związanej z analizą, weryfikacją i zatwierdzaniem arkuszy organizacji i aneksów nadzorowanych jednostek,
   d) opracowywanie projektów uchwał Zarządu Województwa i Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie prowadzonych spraw,
   e) prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyBRAK
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian