OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW KOORDYNACJI ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (RLKS) – 24/2015

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW KOORDYNACJI
ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (RLKS)
W BIURZE KOORDYNACJI RLKS
W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:24/2015
  • Nazwa jednostki zlecającej:UMWK-P
  • Wydział:Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
  • Miejsce pracyul. Marii Skłodowskiej-Curie
  • StanowiskoDO SPRAW KOORDYNACJI ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (RLKS) W BIURZE KOORDYNACJI RLKS W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2015-09-14
  • Termin składania dokumentów2015-09-24
  • Sposób składania dokumentówOsoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 24/2015 ”w terminie 10 dni od ukazania się ogłoszenia. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. z poźn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014.1202 t.j.)”. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie, nie będą rozpatrywane. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia na kierunku zarządzanie i marketing, ekonomia, stosunki międzynarodowe lub politologia,
   b) co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w urzędzie administracji publicznej,
   c) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub
   umyślne przestępstwa skarbowe,
   d) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excell,
   c) umiejętność sprawnego wyszukiwania danych, samodzielnego rozwiązywania
   problemów, umiejętność pracy w zespole, dokładność, odpowiedzialność,
   wysoka kultura osobista.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) koordynacja prac związanych z tworzeniem Lokalnych Grup Działania, których siedziba znajduje się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
   b) współpraca z LGD przy tworzeniu Lokalnych Strategii Rozwoju, których realizacja ma być współfinansowana ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych
   i Inwestycyjnych, w tym wsparcie eksperckie,
   c) obsługa komisji wybierającej LSR, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, w tym przygotowanie metodologii oceny LSR dla komisji wybierającej LSR oraz regulaminu działania komisji wybierającej LSR,
   d) przygotowywanie i doprowadzenie do zawarcia umów ramowych,
   e) monitorowanie realizacji LSR, w tym przygotowywanie raportów rocznych,
   f) udzielanie wiążących wytycznych i interpretacji dotyczących instrumentów RLKS
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowya) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excell,
   c) umiejętność sprawnego wyszukiwania danych, samodzielnego rozwiązywania
   problemów, umiejętność pracy w zespole, dokładność, odpowiedzialność,
   wysoka kultura osobista.
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian