OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW REALIZACJI PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 26/2015

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW
REALIZACJI PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH
W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:26/2015
  • Nazwa jednostki zlecającej:UMWK-P
  • Wydział:Departament Współpracy Miedzynarodowej
  • Miejsce pracyPlac Teatralny 2
  • StanowiskoDO SPRAW REALIZACJI PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2015-09-14
  • Termin składania dokumentów2015-09-24
  • Sposób składania dokumentówOsoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 26/2015 ”w terminie 10 dni od ukazania się ogłoszenia. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. z poźn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014.1202 t.j.)”. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie, nie będą rozpatrywane. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240,
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia na kierunkach: europeistyka, stosunki międzynarodowe,
   b) co najmniej półroczne doświadczenie w realizacji projektów współpracy międzynarodowej,
   c) co najmniej roczny staż pracy zawodowej w urzędzie administracji publicznej,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub
   umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej,
   b) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   c) doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,
   d) wiedza z zakresu zamówień publicznych,
   e) komunikatywna znajomość języka angielskiego,
   f) dobra znajomość pakietu MS Office,
   g) komunikatywność, samodzielnego rozwiązywania problemów, umiejętność pracy
   w zespole, dokładność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) prowadzenie działań związanych z budowaniem i rozwijaniem nowych partnerstw oraz pozyskiwaniem środków w celu realizacji projektów współpracy transgranicznej, międzyregionalnej i transnarodowej przez podmioty z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego,
   b) koordynacja projektów współpracy międzynarodowej, realizowanych w ramach programów Wspólnoty oraz Komisji Europejskiej,
   c) realizacja działań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego punktu Kontaktowego ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
   d) współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego i partnerami społeczno-gospodarczymi w zakresie realizowanych projektów współpracy międzynarodowej,
   e) opracowywanie sprawozdań i informacji dotyczących ww. programów wdrażanych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian