Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:-
  • Nazwa jednostki zlecającej:Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyKujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek
  • Stanowiskogłówny księgowy
  • Wymiar etatupełny etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-06-26
  • Termin składania dokumentów2019-07-08
  • Sposób składania dokumentówWymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko głównego księgowego” w sekretariacie placówki p. 101 lub przesłać pocztą.
  • Miejsce składania dokumentówKujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) posiadane obywatelstwo polskie,
   b) spełniony jeden z poniższych warunków:
   - ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,
   - ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,
   - wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
   - posiadany certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające
   do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
   c) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
   d) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
   e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,
   f) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego w publicznych jednostkach oświatowych,
   b) znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej (Karta Nauczyciela, Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, itd.)
   c) znajomość aktów prawnych związanych z rachunkowością budżetową (ustawa
   o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku od towarów
   i usług, rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont, itd.),
   d) znajomość zasad rozliczania projektów finansowanych z funduszy unijnych,
   e) umiejętność obsługi komputerowych programów księgowych: Księgowość Vulcan, iPKO, BeStia, KSAT,
   f) umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych,
   g) samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, zdolności analityczne, odporność na stres.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) opracowywanie planów finansowych jednostki w zakresie kwalifikacji budżetowej i zmian w tych planach,
   b) prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sporządzanie sprawozdawczości wg wymogów obowiązujących rozporządzeń,
   c) planowanie, koordynowanie, kierowanie i nadzór nad pracą pracowników księgowości,
   d) podejmowanie decyzji na stanowisku kierowniczym,
   e) dekretacja dowodów księgowych,
   f) realizacja wydatków i dochodów zgodnie z planami finansowymi jednostki oraz analiza ich wykonania,
   g) nadzór nad prawidłowym obiegiem dowodów księgowych,
   h) dokonywanie kontroli operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
   i) zatwierdzanie dokumentów do wypłaty,
   j) sporządzanie bilansu jednostki,
   k) opracowywanie przepisów organizacyjnych finansowo – księgowych,
   l) dostosowywanie aktów wewnętrznych jednostki do zmian w zewnętrznych przepisach finansowo – księgowych,
   m) informowanie dyrektora o sytuacji finansowej jednostki na podstawie analiz wykonania planów finansowych,
   n) archiwizowanie dokumentów księgowych,
   o) inne zadania wynikające ze stanowiska pracy głównego księgowego.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian