Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze – główny księgowy

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016, poz. 902 z późn. zm.) Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu ul. Narutowicza 53, 88 -100 Inowrocław ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:-
  • Nazwa jednostki zlecającej:Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyW budynku przy ul. Narutowicza 53, 88-100 Inowrocław, budynek bez windy
  • Stanowiskogłówny księgowy
  • Wymiar etatu1 etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-08-27
  • Termin składania dokumentów2019-09-11
  • Sposób składania dokumentówOsobiście lub przesłać na adres: Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: “Nabór na stanowisko urzędnicze: głównego księgowego w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu”
  • Miejsce składania dokumentówSekretariat Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, ul. Narutowicza 53, sekretariat (parter)
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1) obywatelstwo polskie;
   2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
   3) niekaralność za przestępstwa przeciwko: mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
   4) spełnienie jednego z poniższych warunków:
   a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
   i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości;
   b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości;
   c) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
   d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanych na podstawie odrębnych przepisów;
   5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
   6) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1) znajomość zasad księgowości budżetowej;
   2) umiejętność obsługi komputera i programów niezbędnych do obsługi budżetu w tym: znajomość obsługi programów Vulcan-Księgowość Optivum (pełna księgowość budżetowa), księgowość budżetowa Groszek, Systemu SJO BeSTi@ oraz obsługa bankowości elektronicznej;
   3) umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i współpracy w zespole;
   4) znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych;
   5) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych, ustawy Karta Nauczyciela i ustawy Prawo oświatowe;
   6) znajomość przepisów dotyczących ZUS oraz PFRON;
   7) zaangażowanie i dyspozycyjność;
   8) umiejętność analitycznego myślenia, selekcji informacji;
   9) obowiązkowość, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność.

  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1) prowadzenie rachunkowości MSCKZ i U w Inowrocławiu;
   2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
   3) dokonywanie wstępnej kontroli:
   a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
   b) kompletność rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
   4) opracowywanie planów finansowych;
   5) sporządzanie sprawozdań finansowych i innych raportów i meldunków z zakresu finansów na potrzeby zewnętrzne i wewnętrzne;
   6) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
   7) sporządzanie dokumentów z zakresu polityki rachunkowości;
   8) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
   9) dokumentowanie bieżącej analizy sytuacji finansowej;
   10) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawierających przez jednostkę;
   11) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych;
   12) w ramach kontroli zarządczej: planowanie i zarządzanie ryzykiem, tj. identyfikacja, analiza i ocena ryzyka zgodnie z przepisami w tym zakresie, przedkładanie wyników samooceny
   w postaci kwestionariusza samooceny kontroli zarządczej, składanie dyrektorowi sprawozdania z realizacji założeń kontroli zarządczej;
   13) wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji głównego księgowego.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian