Ogłoszenie Otwartego konkursu ofert nr 25/2019

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Uchwałą nr 19/779/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 maja 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 25/2019
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu.
  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą Generatora ofert (Witkac.pl) oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z Generatora zawierający zgodną sumę kontrolną

!!!   PRZYPOMINAMY O NOWEJ WERSJI GENERATORA   !!!

Witkac.pl

w terminie do 7 czerwca 2019 r. do godz. 14:00

na niżej podany adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Sportu i Turystyki

Plac Teatralny 2,  87-100 Toruń

lub osobiście w punkcie podawczo-kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

Biuro podawczo-kancelaryjne – parter

Plac Teatralny 2,  87-100 Toruń

O zachowaniu terminu decyduje łącznie: data oraz godzina złożenia oferty
w Generatorze ofert oraz data dostarczenia oferty do Urzędu Marszałkowskiego. O zachowaniu terminu wpłynięcia wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego.  

Informacji udziela Departament Turystyki i Sportu:

Agnieszka Huzakowska – tel. kom. 571 293 008

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian