Ogłoszenie Otwartego konkursu ofert nr 26/2019

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 22/950/19  Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 26/2019  na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku pod nazwą „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim”
  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą Generatora ofert (Witkac.pl) oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z Generatora zawierający zgodną sumę kontrolną

!!!   PRZYPOMINAMY O NOWEJ WERSJI GENERATORA   !!!

Witkac.pl

w terminie do 27 czerwca 2019 r. do godz. 15:30

na niżej podany adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Sportu i Turystyki

Plac Teatralny 2,  87-100 Toruń

lub osobiście w punkcie podawczo-kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

Biuro podawczo-kancelaryjne – parter

Plac Teatralny 2,  87-100 Toruń

O zachowaniu terminu decyduje łącznie: data oraz godzina złożenia oferty
w Generatorze ofert oraz data dostarczenia oferty do Urzędu Marszałkowskiego. O zachowaniu terminu wpłynięcia wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego.  

Informacji udziela Departament Turystyki i Sportu:

Agnieszka Huzakowska – tel. kom. 571 293 008

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian