Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
UCHWAŁĄ Nr 48/2261/19 Z DNIA 13 GRUDNIA 2019 R. OGŁASZA OTWARTE KONKURSY OFERT na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2020 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w następujących zakresach:

 • Konkurs nr 2/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • Konkurs nr 3/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą: „Rozwiązywanie problemów alkoholowych
  w województwie kujawsko-pomorskim”
  ;
 • Konkurs nr 4/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą: „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim”;
 • Konkurs nr 5/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą: „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień”;
 • Konkurs nr 6/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym”;
 • Konkurs nr 7/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe”;
 • Konkurs nr 8/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: „Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów”;
 • Konkurs nr 9/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi”;
 • Konkurs nr 10/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: „Ochrona i promocja zdrowia”;
 • Konkurs nr 11/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa pod nazwą „Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa”;
 • Konkurs nr 12/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych”;
 • Konkurs nr 13/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego
  do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”
  ;
 • Konkurs nr 14/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa pod nazwą: „Rozwój i promocja kulturowych szlaków turystycznych w województwie kujawsko-pomorskim”;
 • Konkurs nr 15/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą: „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”;
 • Konkurs nr 16/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: „Ochrona zdrowia psychicznego”;
 • Konkurs nr 17/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod nazwą: „Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji”;
 • Konkurs nr 18/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich”;
 • Konkurs nr 19/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”.
 • Konkurs nr 20/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”.

Pełny tekst ogłoszenia konkursowego, zawierający szczegółowe informacje dotyczące składania ofert na poszczególne zadania znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego kujawsko-pomorskie.pl  (zakładka: „organizacje pozarządowe”), ngo.kujawsko-pomorskie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kujawsko-pomorskie.pl.

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać za pomocą generatora ofert „Witkac.pl” znajdującego się na stronie internetowej ngo.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka generator ofert Witkac, w następujących miejscach i terminach:  

Oferty dotyczące konkursów nr 2/2020 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 14/2020, 16/2020, 17/2020, 18/2020, 19/2020 i 20/2020 – wersja elektroniczna złożona za pomocą generatora ofert „Witkac.pl” (do dnia 15 stycznia do godziny 15.30), oraz potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z generatora ofert „Witkac.pl” w wersji papierowej, które należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego do dnia 15 stycznia 2020 r., do godz. 15.30, bądź wysłać pocztą tradycyjną tego samego dnia do godziny 23.59.59.;

Oferty dotyczące konkursu nr 13/2020 wersja elektroniczna złożona za pomocą generatora ofert „Witkac.pl”, oraz potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z generatora ofert „Witkac.pl” w wersji papierowej, którą należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego, od dnia 2 stycznia 2020 r. do dnia 25 września 2020 r., do godz. 14.00 bądź wysłać tego samego dnia do godziny 23.59.59.;

Oferty dotyczące konkursu nr 15/2020 wersja elektroniczna złożona za pomocą generatora ofert „Witkac.pl”, oraz potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z generatora ofert „Witkac.pl” w wersji papierowej, którą należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego, do dnia 10 lutego 2020 r., do godz. 15.30 bądź wysłać tego samego dnia do godziny 23.59.59.;

Ogólnych informacji na temat konkursów udzielają pracownicy Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 56 621 25 15, 571 293 077 lub 571 204 292 e-mail: ngo[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl, natomiast szczegółowych informacji udzielają pracownicy departamentów właściwych dla danego konkursu, tj.:

Departament Kultury i EdukacjiWydział Kultury, ul. św. Janów 1/3, 87-100 Toruń, tel. 883 353 692 lub 883 359 312 (Konkurs nr 2/2020);


Departament Zdrowia – Wydział Zdrowia
, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, tel. 602 178 210, 602 178 153, (Konkursy nr 3/2020, 4/2019, 5/2020);

Departament Spraw SpołecznychBiuro Ekonomii Społecznej i Wsparcia Środowiskowego , ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, tel. 56 652 18 71 (Konkursy nr 6/2020, 7/2020), tel. 56 621 25 44 (Konkursy nr 8/2020, 9/2020);

Departament Zdrowia – Wydział Zdrowia, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, tel. 56 652 18 22, (Konkurs nr 10/2020, 16/2020);

Departament Sportu i Turystyki Biuro ds. Rozwoju Turystyki, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, tel. 56 62 18 453 i 56 62 18 423 (Konkurs nr 11/2020, 14/2020);

Departament Spraw Społecznych Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, tel. 56 621 25 15, 571 293 077 (Konkurs nr 12/2020, 13/2020).

Departament Spraw Społecznych – Biuro Realizacji Dofinansowań, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, tel. 56 652 18 39,  (Konkurs nr 15/2020 i 17/2020);

Departament Spraw Społecznych – Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, tel. 56 652 18 15 (Konkurs nr 18/2020);

Departament Sportu i Turystyki Wydział Sportu i Kultury Fizycznej, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, tel. 883 353 688 (Konkurs nr 19/2020 i 20/2020);

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina złożenia oferty do Urzędu za pomocą generatora ofert „Witkac.pl”, oraz data złożenia wydruku z generatora ofert potwierdzenia złożenia oferty lub data stempla pocztowego w przypadku wysłania wydruku drogą pocztową. Generator ofert jest dostępny na stronie internetowej ngo.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce generator ofert – Witkac.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian