Opłaty za korzystanie ze środowiska.

Od 1 stycznia 2018 roku kompetencje w zakresie opłat za usługi wodne w tym opłaty za pobór wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przeszły do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zmiana została wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2017 r. poz. 1566 ze zm.).
Kontakt: tel: 52 339 11 00, adres www

Do opłat należnych za okres do 2017 roku stosuje się przepisy dotychczasowe (wykazy do 2017 roku należało przedkładać do urzędu marszałkowskiego z uwzględnieniem m. in. opłat za pobór wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi).

Uwaga – zwolnienie z przedkładania wykazów opłatowych, gdy opłata nie przekracza 100 zł.

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wprowadzonych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r. poz. 2255) od 1 stycznia 2017 r. podmioty korzystające ze środowiska nie przedkładają wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł.
Powyższe zwolnienie dotyczy wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości  należnych opłat za rok 2016, 2017, 2018, 2019 oraz za rok 2020.

Opłaty za korzystanie ze środowiska, ponoszone na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) należy wnosić na konto:

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Bank PKO BP S.A. Oddział 2 w Toruniu
60 1020 5011 0000 9602 0119 6195 – Fundusz Ochrony Środowiska

Formularz polecenie przelewu/wpłata gotówkowa powinien zawierać:
1. nazwę i adres zobowiązanego,
2. numery identyfikacyjne REGON i NIP,
3. identyfikację zobowiązania – rodzaj korzystania ze środowiska i okres korzystania ze środowiska (rok).

APLIKACJA do naliczania opłat za korzystanie ze środowiskaczytaj całość
(osoba do kontaktu w sprawie aplikacji – Robert Jaworski nr tel. 56 62 18 381)
Uwaga:
Do prawidłowego działania aplikacji wymagana jest przeglądarka Internet Explorer 8 lub nowsza oraz zainstalowany dodatek do przeglądarek Silverlight 4 lub nowszy.

Termin składania wykazów oraz uiszczania opłat za rok 2020 upływa 31 marca 2021 roku.

I. OBOWIĄZUJĄCE WZORY WYKAZÓW

1. Sprawozdawczość za rok 2019 i 2020
Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2019 i 2020 należy sporządzać zgodnie z wzorami określonymi w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie  wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2019 r. poz. 2443) – plik do pobrania poniżej.

2. Sprawozdawczość za rok 2018
Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2018 należy sporządzać zgodnie z wzorami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie  wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2018 r. poz. 2527) – plik do pobrania poniżej.

3. Sprawozdawczość za rok 2015, 2016 oraz 2017
Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2015, 2016 oraz 2017 należy sporządzać zgodnie z wzorami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie  wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2014 r. poz. 274) – do pobrania poniżej.
1a. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2014 r. o sprostowaniu błędu (Dz. U. z 2014 r. poz. 419) – do pobrania poniżej.
1b. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2016 r. w zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2016 r. poz. 2059) – plik do pobrania poniżej.

Wykazy należy przesyłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Środowiska
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

II. STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Opłaty za korzystanie ze środowiska ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.

1. Stawki opłat za korzystanie ze środowiska obowiązujące w roku 2020 – Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020 (Monitor Polski z 2019 r. poz. 866) – plik do pobrania poniżej.
2. Stawki opłat za korzystanie ze środowiska obowiązujące w roku 2019 – Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019 (Monitor Polski z 2018 r. poz. 1038) – plik do pobrania poniżej.
3
. Stawki opłat za korzystanie ze środowiska obowiązujące w roku 2018 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 2490) – plik do pobrania poniżej.
4. Stawki opłat za korzystanie ze środowiska obowiązujące w roku 2017 – Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 (Monitor Polski z 2016 poz. 718) – plik do pobrania poniżej.
5. Stawki opłat za korzystanie ze środowiska obowiązujące w roku 2016 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 1875) – plik do pobrania poniżej.
6. Stawki opłat za korzystanie ze środowiska obowiązujące w roku 2015 – Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 (Monitor Polski z 2014 r. poz. 790) – plik do pobrania poniżej.

III. OBJAŚNIENIA

Podczas sporządzania  wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat należy zwrócić szczególną uwagę na :
1. Wpisanie poprawnej, pełnej nazwy podmiotu (w przypadku osób fizycznych należy wpisać pełne imię i nazwisko właściciela firmy czy też wspólników spółki), adresu oraz numeru REGON.
2. Sposób zaokrąglania opłat do pełnych złotych (zgodnie z pkt 3 objaśnień zawartych pod załącznikiem nr 1 przedmiotowego wykazu). Zaokrągla się do pełnych złotych wyłącznie kwoty wykazane w pozycjach oznaczonych rzymskimi cyframi I, II, III, IV.  Pozycje 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, jak również wszystkie kwoty wykazywane w załącznikach 2-5 podaje się z dokładnością do 1 grosza.
3. Wpisywanie poprawnej kwoty w pozycję: Suma opłat ogółem [zł] (załącznik nr 1) –  kwota ta stanowi sumę opłat za poszczególne rodzaje korzystania ze środowiska, określone w pozycjach I, II, III, IV, z tym, że nie wlicza się do tej sumy opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których półroczna wysokość nie przekracza 400 zł natomiast w przypadku rocznego sprawozdania nie przekracza 800 zł.
4. Wykaz powinien być przygotowany zgodnie ze wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu i powinien zawierać wszystkie zamieszczone tam elementy, w tym również objaśnienia i pouczenia.
5. Podpisanie wykazu przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu.

Przykładowe wypełnienie załącznika nr 1 rocznego sprawozdania – plik do pobrania poniżej.

Uwaga – Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych:
Opłaty za wprowadzanie gazów  lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń, wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska. W powyższym przypadku wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat przedkłada się marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska. Np. Firma TEST Sp. z o.o. zarejestrowana jest w Warszawie i posiada swój oddział produkcyjny w Toruniu. Firma eksploatuje różnego typu samochody oraz kotłownię węglową zlokalizowaną na terenie oddziału w Toruniu. Spółka ta powinna zatem złożyć dwa wykazy: Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego – wykaz dotyczyłby „kotłowni”, oraz Marszałkowi Województwa Mazowieckiego – wykaz dotyczyłby „samochodów”. Również opłaty za korzystanie ze środowiska winny być wniesione na konta dwóch urzędów marszałkowskich: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (zgodnie ze złożonym wykazem dotyczącym „kotłowni”) oraz na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (zgodnie ze złożonym wykazem dotyczącym „samochodów”).

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian