Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn. „Dostrzec to, co niewidoczne” – zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille’a w Bydgoszczy, planowanego do realizacji w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania:  6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania:  6.3. 1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby niżej wymienionej inwestycji:

adaptacja, modernizacja, remont i wyposażenie w bazę dydaktyczną dwukondygnacyjnego obiektu na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (oddziału przedszkolnego) wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu, w tym również wyposażenie placu zabaw w Kujawsko – Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy (SOSW).

 

Program funkcjonalno-użytkowy należy sporządzić zgodnie z Założeniami do opracowania programu funkcjonalno– użytkowego zadania inwestycyjnego „Dostrzec to, co niewidoczne” – zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille’a w Bydgoszczy, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Termin wykonania przedmiotu umowy – do 45 dni kalendarzowych od momentu zawarcia umowy.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian