Otwarty Konkurs Ofert nr 21/2018 – Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Uchwałą nr 9/347/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 21/2018
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu.
  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą Generatora ofert (Generator Ofert 2018) oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z Generatora zawierający zgodną sumę kontrolną

!!!   PRZYPOMINAMY O NOWEJ WERSJI GENERATORA   !!!

http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/generator-ofert-2018,1508,l1.html

lub na http://ngo.kujawsko-pomorskie.pl

 w terminie do 3 kwietnia 2018 r. do godz. 15.30

     na niżej podany adres:

 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Sportu i Turystyki

Plac Teatralny 2,  87-100 Toruń

lub osobiście w punkcie podawczo-kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

Biuro podawczo-kancelaryjne – parter

Plac Teatralny 2,  87-100 Toruń

O zachowaniu terminu decyduje łącznie: data oraz godzina złożenia oferty
w Generatorze ofert oraz data dostarczenia oferty do Urzędu Marszałkowskiego.

Data Stempla pocztowego nie będzie brana pod uwagę.

Informacji udziela Departament Turystyki i Sportu:

Dominika Kosiewicz – tel. kom. 883 359 308
Michał Rutkowski – tel. kom. 883 353 688

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian