Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/672/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Infrastruktura domów kultury – uzupełnienie wyposażenia pracowni multimedialnej” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/671/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Wdrożenie systemu finansowo-księgowego” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/670/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup inkunabułu Vitae XII Caesarum Gaiusa Suetoniusa” realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/669/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy” realizowanego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/668/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2015-2020 zadania pod nazwą „Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy” realizowanego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/667/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia IX edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą „RODZYNKI Z POZARZĄDÓWKI” Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/666/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu programu pt. „Wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2016-2020” Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/665/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie darowizny mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 06.06.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek TELE-FONIKA KABLE S. A. w Myślenicach, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z rzeki Brdy, pobór wód podziemnych ze studni nr 1 i nr 2, wprowadzanie ścieków do rzeki Brdy trzema wylotami: B w km 5,765, C w km 5,905, D w km 6,045 oraz stwierdzenia wygaśnięcia decyzji (pozwolenia wodnoprawnego) Prezydenta Bydgoszczy z dnia 02.01.2013 r., znak: WGK.VI.6341.134.2012 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2016 Karta informacyjna 157/2016 Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/664/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/660/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/659/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Szczegóły
Artykuł 06.06.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego poprzez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w obrębie km 9+200 – 9+400 projektowanej trasy S-5 w gminie Szubin, tj. likwidację rowu melioracyjnego R-G na działkach 193/5 i 105, obręb Wąsosz w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku: od węzła „Szubin” (z węzłem) do węzła „Jaroszewo” (z węzłem) o długości około 19,3 km.” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2016 Karta informacyjna 156/2016 Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/658/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Barcin na lata 2016-2023 Szczegóły
Artykuł 06.06.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek CIECH Soda Polska S.A. w Inowrocławiu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków pochodzących z Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA w Janikowie do wód, tj. rzeki Wisły w miejscowości Dybowo, gmina Wielka Nieszawka dwoma kolektorami A w km 744,2 i B w km 744,235 mieszaniny ścieków przemysłowych; do Zbiornika Pakoskiego wód chłodniczych, infiltracyjnych, wód opadowych lub roztopowych oraz wód z płukania sit obrotowych oraz stwierdzenie wygaśnięcia decyzji (pozwolenia wodnoprawnego) Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.05.2013 r., znak: ŚG-IV.7322.26.2013 zmienionej decyzją z dnia 04.08.2015 r., znak: ŚG-IV.7322.68.2015 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2016 Karta informacyjna 155/2016 Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/657/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zaopiniowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Zbiczno w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe” Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/656/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Torunia” Szczegóły