Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.10.2017 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017 Szczegóły
Artykuł 20.10.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gdańsk Transport Company S.A., ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot na budowę przejazdu przez prawobrzeżny wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły w m. Rozgarty na terenie następujących działek: 72/4, 72/5 oraz 22/1 obręb Rozgarty 0015, gmina Grudziądz w ramach zadania „Autostrada płatna A1 Nowe Marzy – Czerniewice km 89+450 – 151+900. Odcinek I Nowe Marzy – Grudziądz, km 89+450 – 98+400.83. Przejazd przez wał rz. Wisły w m. Rozgarty”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.10.2017 Karta informacyjna 684/2017 Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Oferta z dnia 12 października 2017 r. (data wpływu: 13.10.2017 r.) złożona przez Stowarzyszenie „Pomóż sobie pomagając innym” Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz Gminy Miasto Toruń w drodze zamiany – ul. Słowackiego 114 Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz Gminy Miasto Włocławek w drodze darowizny – ul. Okrzei 67 Szczegóły
Akty prawne 19.10.2017 uchwała Nr 40/1893/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 Szczegóły
Akty prawne 19.10.2017 uchwała Nr 40/1892/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia ocenionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-107/17 Szczegóły
Akty prawne 19.10.2017 uchwała Nr 40/1891/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dotyczącego sposobu i zasad wynagradzania Członków Rady Inwestycyjnej oraz pokrywania wydatków związanych z wykonywaniem zadań z tytułu członkostwa w Radzie Inwestycyjnej oraz działalnością Rady Inwestycyjnej dla Funduszów Funduszy działających w obszarze Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Szczegóły
Akty prawne 19.10.2017 uchwała Nr 40/1890/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia konkursu dla dziennikarzy prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych pod nazwą „Fundusze europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego” Szczegóły
Akty prawne 19.10.2017 uchwała Nr 40/1889/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 19.10.2017 uchwała Nr 40/1888/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 19.10.2017 uchwała Nr 40/1887/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na części Szczegóły
Akty prawne 19.10.2017 uchwała Nr 40/1886/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-068/16 Szczegóły
Akty prawne 19.10.2017 uchwała Nr 40/1885/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 19.10.2017 uchwała Nr 40/1884/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym na 2017 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.10.2017 Karta informacyjna 667/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.10.2017 Karta informacyjna 686/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.10.2017 Karta informacyjna 685/2017 Szczegóły
Akty prawne 19.10.2017 uchwała Nr 40/1883/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
« 1 2 3 4 511 512 »