Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.05.2020 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert). Szczegóły
Akty prawne 26.05.2020 uchwała Nr 17/742/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Mój przyjaciel Jan Paweł II” Szczegóły
Akty prawne 26.05.2020 uchwała Nr 17/741/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Urodziny papieża w moim domu” Szczegóły
Akty prawne 26.05.2020 uchwała Nr 17/740/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach naboru wniosków w trybie nadzwyczajnym Nr RPKP.09.03.01-IZ.00-04-74P/20 Szczegóły
Akty prawne 26.05.2020 uchwała Nr 17/739/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne, Działania 8.6 Zdrowy i aktywny region, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 26.05.2020 uchwała Nr 17/738/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 19/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu Szczegóły
Akty prawne 26.05.2020 uchwała Nr 17/737/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 26.05.2020 uchwała Nr 17/736/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia w przedmiocie udzielenia dotacji celowych na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2020 roku dla spółek wodnych Szczegóły
Akty prawne 26.05.2020 uchwała Nr 17/735/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 26.05.2020 uchwała Nr 17/734/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,,Rodzicielstwo Bliskości” Szczegóły
Akty prawne 26.05.2020 uchwała Nr 17/733/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu, w którym winna być rozpoczęta komisyjna kontrola zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym Szczegóły
Akty prawne 26.05.2020 uchwała Nr 17/732/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie odwołania i rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 26.05.2020 uchwała Nr 17/731/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy z pozytywnie zweryfikowanym wnioskiem o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach naboru nr 2/2019 ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Podgrodzie Toruńskie” (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-316/19) Szczegóły
Artykuł 25.05.2020 Prezentacja sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2019 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.05.2020 Karta informacyjna 330/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.05.2020 Karta informacyjna 327/2020 Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.05.2020 WZP.272.29.2020 Zorganizowanie kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej potencjału gospodarczego oraz terenów inwestycyjnych Partnerów projektów na potrzeby realizacji projektów „Invest in Bit CITY2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej województwa kujawsko-pomorskiego” i „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych” z podziałem na części Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.05.2020 Karta informacyjna 329/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.05.2020 Karta informacyjna 328/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.05.2020 Karta informacyjna 324/2020 Szczegóły
« 1 2 3 4 1 123 1 124 »