Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.09.2020 uchwała Nr 37/1539/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 24.09.2020 uchwała Nr 37/1538/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-311/19 Szczegóły
Akty prawne 23.09.2020 uchwała Nr 37/1537/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektów dotyczących udzielania wsparcia na koszty bieżące i animację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Szczegóły
Akty prawne 23.09.2020 uchwała Nr 37/1536/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-239/18 Szczegóły
Artykuł 23.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 46/CP/2020 w dniu 16 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na dz. nr: 103/13, 65, obręb Bławaty oraz na dz. nr 390, obręb Strzelno, gmina Strzelno. Szczegóły
Akty prawne 23.09.2020 uchwała Nr 37/1535/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 23.09.2020 uchwała Nr 37/1534/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 23.09.2020 uchwała Nr 37/1533/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-185/18 Szczegóły
Akty prawne 23.09.2020 uchwała Nr 37/1532/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu Szczegóły
Akty prawne 23.09.2020 uchwała Nr 37/1530/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego regulaminu pracy komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 23.09.2020 uchwała Nr 37/1529/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 23.09.2020 uchwała Nr 37/1528/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) Szczegóły
Akty prawne 23.09.2020 uchwała Nr 37/1527/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Utworzenie małego kina społecznościowego w budynku Szkoły Podstawowej w Kowalu”, przygotowanego przez Departament Funduszy Europejskich w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Wsparcie wojewódzkich instytucji kultury, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 23.09.2020 uchwała Nr 37/1526/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kujawsko-pomorskiego”, przygotowanego przez Departament Funduszy Europejskich w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Wsparcie wojewódzkich instytucji kultury, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 23.09.2020 uchwała Nr 37/1525/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu Nr RPKP.08.04.02-IZ.00-04-364/20 Szczegóły
Akty prawne 23.09.2020 uchwała Nr 37/1524/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” Szczegóły
Akty prawne 23.09.2020 uchwała Nr 37/1523/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy aktywów trwałych z tym samym podmiotem Szczegóły
Akty prawne 23.09.2020 uchwała Nr 37/1522/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie upoważnienia niektórych pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 23.09.2020 uchwała Nr 37/1521/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 23.09.2020 uchwała Nr 37/1520/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu Szczegóły
« 1 2 3 4 1 198 1 199 »